/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

ตำนานมหาฤาษี

ตำนานมหาฤาษี



ตำนานมหาฤาษี

วัดเขาไกรลาศ

๕๕๕  ม.๒  ต.บ้านโข้ง  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

(คาถาบูชาเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก)




*คาถาว่า... 


"โอมฤฤา  มหาฤฤา  อิทธิฤทธิ  มหาปรเมศวะโก   ทิพจักขุง  มหาไตรโลกานัง  พุทธะอรหังอะ  นะมะพะทะ 

จะพะกะสะ  ยะธาพุทโมนะ  พุทธะ  พุทโธ  วิโสธายิ   อิติ  อิติ  สุคะโต  หุลุ  หุลู  สวาหายะ."


---องค์ฤาษีพรหมเป็นฤาษีชั้นสูงสุดใน ๗ ชั้นฤาษี  มีอิทธิฤทธิ์  อิทธิเดช  อำนาจมากมายมหาศาลตำราว่าเป็นพระพรหมแบ่งภาคลงมาบำเพ็ญบารมีจนได้บรรลุญาณ สมาบัติชั้นสูง  อีกนัยหนึ่ง วรรณะพราหมณ์เป็นวรรณะสูงสุด  จึงนับถือฤาษีชั้นครูที่มีอำนาจสูงสุดด้วยบารมี  ของพระพรหมฤาษี  จะครอบคลุมคุณธรรมหลักในพระพุทธศาสนาในตำนานสมุดสมเด็จได้กล่าว สรรเสริญคุณของพระพรหมฤาษีว่ามีมากมาย พรหมวิหารครบถ้วนสมบูรณ์  เมตตา  กรุณา  ของฤาษีพรหมบรมครู  มีมากมายจนทนมองเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้ที่เคารพศรัทธาองค์ท่านตกทุกข์ได้ยาก ย่ำแย่ ระกำ ช้ำทรวงไม่ได้  ด้วยฤทธิ์ที่สั่งสมมานาน


---นามขององค์เสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก     ทรงโปรดระงับดับทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายให้สงบราบคาบลง  เมื่อผู้นั้นมีสุขก็ยินดีช่วยให้ผาสุกยิ่งๆขึ้น  เมื่อผู้นั้นจะพบเจอความเจริญก็ส่งเสริมให้ความเจริญงอกงามยิ่งขึ้น  ปู่ฤาษีพรหมบรมครู  ไม่มีผู้สร้างมากนัก  เพราะเป็นฤาษีชั้นสูงสุด  ผู้ไม่รู้ไม่มีวิชา  ไม่มีบารมีที่เกี่ยวข้องกัน ไม่กล้าที่จะล้วงเข้าไปจัดสร้าง   ท่านพระอาจารย์ชิติสรรค์ จิรวัฑฺฒโน (จักกภูมิ)  วัดเขาไกรลาศ  จัดสร้างฤาษีพรหม  โดยใช้วัตถุอาถรรพณ์ตามตำรา  อาทิ  ดินโป่งฤาษีบนยอดเขาสามร้อยยอด, ผงมโนศิลาถ้ำอึมครึม, ดินถ่วงเสียงระนาด, ดินหน้าตะโพน, ข้าวสุกกลองยาว, ดิน ๗ หัวเมืองมงคลนามผงว่าน ๑๐๘ อย่าง   และมวลสารอื่นๆอีกจำนวนมาก   ได้จัดสร้างเป็นรูปพระฤาษีทรงเครื่องอันสวยงาม   การจัดสร้างในครั้งนี้เป็นรุ่นแรก


*ตำนานพระฤาษี ตอนที่


---ปี พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมายความว่า ศาสนาพุทธล่วงเลยมาแล้วถึง ๒๕๕๐ ปี นับว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่และมั่นคงมาก แม้ว่าเวลาที่ผ่านมาจะมีเหตุการณ์ต่างๆผันแปรทำให้ศาสนาพุทธสึกกร่อนลงไป  บ้างแต่ปัจุบันศาสนาพุทธก็ยังเป็นศาสนาหนึ่งที่มีผู้คนนับถือมากมายและกระจายไปทั่วทุกมุมโลก  ก่อนศาสนาพุทธยังมีศาสนาและลัทธิต่างๆอีกมากมายเช่น ศาสนาพราหมณ์ เป็นต้น 



---
ปัจจุบันศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ใกล้ชิดสนิทสนมจนแทบจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อมี  พิธีทางศาสนาพุทธ ก็จะต้องมีพิธีทางศาสนาพราหมณ์ร่วมด้วยทุกครั้งเพราะคน ไทยเราเก่งในการ  ผ
นวก พระฤษีเป็นคำเรียกขานของคนที่บำเพ็ญเพียรด้วยความอุตสาหะ เป็นความเชื่อของคนว่าต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์บ้าง ก็ต้องการที่จะสร้างฤทธิ์สร้างบารมี จึงเกิดมีลัทธิมีการตั้งตัวเป็น  อาจารย์สอนศิษย์ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักการ ที่วางไว้พระฤษี เป็นคำที่เรียกคนที่มีพลังจิตเด็ด  เดี่ยวมุ่งปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จในอย่าง ใดอย่างหนึ่ง หรือหลายๆอย่าง เช่นสามารถเหาะเหินเดิน อากาศได้ มีวาจาสิทธิ์ และอีก มากมายบางท่านก็เก่งเรื่องยาสมุนไพรเช่น ปู่ชีวกโกมารภ้ทรซึ่งเป็น  แพทย์ประจำพระองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รวมเรียกท่านอยู่ในกลุ่มของฤษีเช่นกัน พระฤษี จัดคัดแยกเอาไว้ ชั้น  หรือ  จำพวก  คือ



*ชั้น ที่ ๑ เรียกว่า ราชรรษี  


---แปลว่า เจ้าฤษีชั้นนี้จะมีความเป็นอยู่ตามพื้นธรรมชาติคือมีความปกติเป็นพื้นฐาน เพียงแต่มีความริเริ่มและความพยายามที่จะบำเพ็ญเพียรในเบื้องต้นและปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง



*ชั้นที่ เรียกว่า พรหมรรษี  


---แปลว่า พรพรหมฤษี เมื่อปฏิบัติเพียงพอกับความต้องการ ในเบื้องต้นแล้ว จึงได้ไปบังเกิดเป็น พระพรหม



*ชั้นที่ เรียกว่า เทวรรษี  


---แปลว่า เทพฤษี ผู้ที่ปฏิบัติอย่างมุงมั่นด้วยตบะ จึงมีบารมีมาก พร้อมทั้งมี อิทธฤทธิ์และมีอำนาจมหาศาล 



*ชั้นที่ เรียกว่า มหรรษี  


---แปลว่า มหาฤษีชั้นนี้นอกจากมีอิทธิฤทธิ์ที่เกิดจากบารมีแล้ ยังมีภูมิปัญญา มากมีอาคมแก่กล้าเป็นที่สุด



---เมื่อนำเอามาเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นชัดเจนว่าทั้ง ๔  ชั้น  มีความสามรถไม่เหมือนกัน หรือไม่เท่ากัน แล้วแต่การปฏิบัติของแต่ละตนผู้ใดมีความมุ่งมั่นหมั่นเพียรและตั้งใจปฏิบัติ ทำ ได้เท่าใดผลก็จะส่งบุญก็จะบันดาล ให้ไปถึงขั้นนั้นๆ พระฤษีที่ปรากฏในวรรณคดีมีอยู่หลายท่านโดยมากมักเป็นฤษีที่ละจาก  เรื่องทางโลกมุ่งสู่การบำเพ็ญบารมีเป็นที่นับถือแก่มนุษย์และเทพเทวดาทั่วไปยิ่งบำเพ็ญบารมีมากเท่าไรก็มีอำนาจวิเศษตามบารมีที่สั่งสมมามากขึ้นเท่านั้น ฤษีตามรากศัพย์ดูเหมือนจะแปลกันว่าเป็นผู้มีปัญญาอันได้มาจาก พระเป็นเจ้าตามพจนานุกรมฉบับมติชนปี ๒๕๔๗ ว่า ฤษี(รือ-สี) ผู้สละบ้านเรือนออกบำเพ็ญพรต ส่วนฤษีที่ปรากฎชื่อใน ทศฤาษี หรือที่เรียกกันว่าเป็น พระประชาบดี นั้นในมานวธรรม  ศาสตร์กล่าวว่า  มี   ๑๐   ตน    คือ


---๑.มรีจิ


---๒.อัตริ


---๓.อังคีรส


---๔.ปุลัสยตะ

 

---๕.ปุลหะ


---๖.กรตุ


---๗.วสิษฐ 


---๘.ประเจตัส หรือ ทักษะ


---๙.ภฤคุ


---๑๐.นารท


*ตำนานพระฤาษี ตอนที่ ๒


---แต่บางตำรา