/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

ศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาท เกิดขึ้นในดินแดนสยามเมื่อใด

ศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาท เกิดขึ้นในดินแดนสยามเมื่อใด

ศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาท เกิดขึ้นในดินแดนสยามเมื่อใด ---อยากทราบว่า ศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาท เกิดขึ้นในดินแดนสยามเมื่อใด


เพราะเหตุที่ไม่เข้าใจว่า…………………ในเมื่อในเขตดินแดนทางใต้ ตั้งแต่เริ่มได้รับพุทธศาสนา ฝ่ายมหาน – วัชรยานทางด้านเขมร ในอดีต ก็เจริญรุ่งเรื่องโดยอาณาจักรขอม มีการเข้ามาของมหายาน ในเขตลพบุรี  มีแต่ทางด้านเหนือ ในอดีต ก็ปกครองโดยฝ่ายพม่า ไม่แน่ใจว่าเป็นมหายาน หรือ เถรวาท---เป็นที่น่าสังเกตุว่า…..ในสมัยสุโขทัย ดูแล้วศาสนาพุทธ เป็นฝ่ายเถรวาท ในสมัยอยุธยา ดูแล้วก็ศาสนาพุทธ เป็นฝ่ายเถรวาท ในเขต สุพรรณบุรี อ่างทอง ดูแล้วก็ศาสนาพุทธ เป็นฝ่ายเถรวาท---เหตุใดอาณาจักร เหล่านี้ จึงไม่ได้รับอิทธิพล ของศาสนาพุทธ ฝ่ายมหายาน วชิรยาน บ้างครับ ความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่


*สรุปละกัน


---ในจารึกของพระเจ้าอโศก (Radhagovindha Basak,1959) ในพุทธศตวรรษที่ 3 ไม่เคยกล่าวถึงการส่งสมณทูตายัง"สุวรรณภูมิ"เลย (ซีเรีย อียิปต์ ไอโอเนียน แอฟริกาเหนือ อานธระ โจฬะ ปาณฑยะ ตามรปารณี (ลังกา)---แต่การ"อ้าง"ส่งสมณะทูตมาสุวรรณภูมิ ( ที่ใช้กันในประเศไทยปัจจุบัน) มาจาก"คัมภีร์มหาวงศ์"ของลังกา (พุทธศตวรรษที่ 10 - 11)


---ศาสนา พุทธ เริ่มต้นจาก ลัทธิเถรวาท หรือสถวีรวาทิน หรือ (นิกายฝ่ายใต้ - สายตรง) กับมหาสังฆิกะ (นิกายฝ่ายเหนือ) ที่มีการปรับปรุงรายละเอียดแล้ว (ในพุทธศตวรรษที่ 1)---ทั้งสองนิกายเริ่มต้น ล้วนมีความเหมือนกันในข้อพระธรรมแต่แตกต่างกัน ใน พุทธลักษณะและพระวินัยบัญญัติ---ฝ่ายเถรวาท(หินยาน) มองพระพุทะเจ้าเป็นคนธรรมดา---ฝ่ายมหาสังฆิกะ มองไม่ธรรมดา มีกายทิพย์---ลัทธินี้จึงพัฒนาการมาเป็นลัทธิมหายานในภายหลัง---ทั้งสองเผยแพร่เข้าสู่สุวรรณณภูมิ ด้วยกัน พร้อมกัน แต่รายละเอียดของประติมานวิทยาแตกต่างกันกำเนิดและพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย


*ลัทธิเถรวาทินหรือสถีรวาทิน ( เถรวาท )

---นิกายมหิศาสกะ


---นิกายสรวาสติวาทิน


---นิกายเสาตรานติกะ หรือ สังกรานติวาทิน


---นิกายธรรมคุปติกะ


---นิกายยปียะ(กัสสป)


---นิกายวาตสิปุติรียะ ( วัชชีบุตร )---นิกายสางมิตียะ ( วาตสิปุตรีย สางมิตียะ) (พุทธศตวรรษที่ 9 - 11)*นิกายมหาสังฆิกะ (พุทธศตวรรษที่ 1-2)


---นิกายโลกุตตรวาท


---นิกายพหุศรูติยะ


---นิกายไจตยกะ


---นิกายไศละ*ลัทธิมหายาน ( นิกายฝ่ายเหนือ พุทธศตวรรษที่ 8)


---มาธยมิกะ


---โยคาจารย์

*ลัทธิพุทธตันตระ หรือ มหายานตันตระ  (พุทธศตวรรษที่ 12)


---นิกายวัชรยาน


---นิกายมันตรยาน


---นิกายสหัชยาน


---นิกายกาลจักรยาน


*พัฒนาการพุทธศาสนาสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ( พุทธศตวรรษที่ 10 -19 )


---ลัทธิหินยานนิกายมหาสังฆิกะและนิกายมูลสรรวาสติวาท ( พุทธศตวรรษที่ 11 - 13 )


---ลัทธิมหายาน ( พุทธศตวรรษที่ 11 - 16 )


---นิกายสุขาวดี (พุทธศตวรรษที่ 9 )


---ลัทธิหินยาน นิกายเถรวาท ( พุทธศตวรรษที่ 13 - 15 )


---นิกายวัชรยาน จากอินเดีย ชวา และจาม ( พุทธศตวรรษที่ 14 - 16 )


*อิทธิพลพุทธศาสนาจากลุ่มแม่น้ำกฤษณา - โคทวารี แคว้นอานธระ


---คติพุทธศาสนาจากเมืองอมรวดี (นิกายมหาสังฆิกะ นิกายย่อยพหุศรูติยะ ไจตยกะ อปรไศละ)


---คติพุทธศาสนาจากเมืองนาคารชุนโกณฑะ (ลัทธิหินยาน นิกายมหิศาสกะ นิกายมหาสังฆิกะนิกายมหายาน นิกายย่อยพหุศรูติยะ นิกายย่อย อประมหาวินะเสลิยะ นิกายย่อยโลกุตตรวาท และ นิกายมหาวิหารจากลังกา )*อิทธิพลพุทธศาสนาจากศูนย์กลางพุทธศาสนาในอินเดียภาคตะวันตก


---คติพุทธศาสนาจากแคว้นคุชราตแคว้นเสาราษฏร์ ( ลัทธิเถรวาทหรือลัทธิหินยาน นิกายย่อยสางมิติยะ)---อิทธิพลพุทธศาสนาจากอินเดียภาคเหนือและแคว้นเดคข่านในสมัยคุปตะ ( พุทธศตวรรษที่ 9 - 14 )


---คติพุทธศาสนาจากอินเดียเหนือ นครมถุรา สารนาท ( ลัทธิมหายาน )


---คติพุทธศาสนาจาก นครพุทธคยา และนาลันทา ( ลัทธิมหายาน และลัทธิหินยาน )


*อิทธิพลพุทธศาสนาจากอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ( พุทธศตวรรษที่ 14 - 17 )


---คติพุทธศาสนาลัทธิมหายานมหายานตันตระ นิกายย่อยวัชรยาน มันตรยาน สหัชยาน กาลจักรยาน

---อิทธิพลพุทธศาสนาจากลังกา ( พุทธศตวรรษที่ 12 - 19)


---คติพุทธศาสนา ลัทธิหินยานนิกายเถรวาทจากเมืองอนุราธปุระ ใช้คัมภีร์ในภาษาบาลีเป็นสำคัญ

---อิทธิพลพุทธศาสนาจากชวา กัมพูชา จามปา ( พุทธศตวรรษที่ 14 - 19 )


---คติพุทธศาสนา ลัทธิมหายานตันตระ นิกายย่อยวัชรยาน

---ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 ลงมา


---ลัทธิหินยานนิกายเถรวาท จากลังกา (นิกายลังกาวงศ์ และนิกายสิงหลภิกขุ พุทธศตวรรษที่ 20 - 22 )


---ศาสนาอิสลาม ( พุทธศตวรรษที่ 19 - 23 )


---คริสต์ศาสนา สมัยอยุธยาช่วงแรก ( คาทอลิกจากโปตุเกส พุทธศตวรรษที่ 20 - 22 )


---คติพุทธศาสนา นิกายสยามวงศ์ (พุทธศตวรรษที่ 21 - 24 )


---คริสต์ศาสนา สมัยอยุธยาตอนกลาง ( โปแตสแตนท์จากอังกฤษและฮอลันดา พุทธศตวรรษที่ 21 )

 

---คริสต์ศาสนาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ( นิกายเยซูอิด จากสำนักวาติกัน ฝรั่งเศส พุทธศตวรรษที่ 22)


---คริสต์ศาสนาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ( นิกายโปแตสแตนท์ จากคณะมิชชันนารีอเมริกัน สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศตวรรษที่ 23 )


---พุทธศาสนานิกายธรรมยุตินิกาย สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


---ศาสนาสิกข์ ในพุทธศตวรรษที่ 24*สรุป จากหลักฐานทางวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี


---ทวารวดี อู่ทอง พุกาม(โบก์ถโน)ศรีเกษตร สะเทิม มีหลักฐาน พราหมณ์ฮินดู พุทธศาสนาทั้งสองสาย คือหินยาน(เถรวาท)และนิกายสาขาและมหายาน แต่ยังไม่มีวัรยาน---สุโขทัย มีพราหมณ์ฮินดู วัชรยาน(วัดพระพายหลวง ศรีสวาย) และหินยาน(เถรวาท ลังกาวงศ์ สิงหลภิกขุ)---ในสมัยอยุธยา มีพราหมณ์ฮินดู มหายาน วัชรยาน หินยาน (เถรวาท ลังกาวงศ์ สิงหลภิกขุ) สยามวงศ์---สุพรรณบุรี-อู่ทอง มีหลักฐาน พราหมณ์ฮินดู พุทธศาสนาทั้งสองสาย คือหินยาน(เถรวาท)และนิกายสาขาและมหายาน แต่ยังไม่มีวัชรยานตันตระ---แหลม มาลายู มีหลักฐาน พราหมณ์ฮินดู พุทธศาสนาทั้งสองสาย คือหินยาน(เถรวาท)และนิกายสาขาและมหายานทั้งนิกายสาขา ลัทธิวัชรยาน หินยานลังกาวงศ์ สิงหลภิกขุ(พระพุทธสิหิงค์)---ลพบุรี มีหลักฐาน ก่อนประวัติศาสตร์ พราหมณ์ฮินดู พุทธศาสนาทั้งสองสาย คือหินยาน(เถรวาท)และนิกายสาขาและมหายาน วัรยานทวาร วดี ที่ครอบคลุม ทั้งภาคกลางและอีสานของประเทศไทย มีหินยานบางนิกายเป็นหลัก มากกว่ามหายาน ดูจากการใช้ชาดก พุทธประวัติและพระสถูปศากยมุนีในการเผยแพร่ หรือว่า ในสมัยรัตนโกสินทร์เขามีการสังคยานาในช่วงรัชกาลที่ 1 และ 4 มีการจัดระเบียบศาสนาใหม่หลาย อย่างในเถรวาท ก็ถูกนำมาใช้เป็นหลัก


---ในขณะที่พระโพธิสัตว์ก็นำมาผสมอยู่ในสวรรค์ในชาดก ในพุทะประวัติ กลายเป็นนิกายสยามวงศ์ ไป จนพัฒนามาเป็นนิกายธรรมยุตมหายานหรือ วัชรยาน เป็นภาษาลับ(ตันตระ) สืบทอดยาก ไพร่ทุกคนที่บำเพ็ญบารมีสมบูรณ์ก็สามารถเป็นพระโพธิสัตว์ได้ และสามารถเป็นมนุษย์พุทธะได้แต่มันขัดกับหลักการปกครอง ที่ยังคงรวมศูนย์อำนาจไว้ที่กษัตริย์ ยังไม่เปิดโอกาสให้มีอิสระในการบรรลุโพธิญาณเพราะจะกลายเป็นผีบุญ หรือพระพุทธเจ้ากัลป์หน้า


---ระบบกษัตริย์แบบจักรพรรดิราชจึงเป็นตรงกันข้ามกับมหายานแต่ไปกันได้กับเถรวาท ที่มีผู้บรรลุเพียงพระองค์เดียวและเป็นพุทธราชา ศาสนาผ่านกาลเวลาย่อมมีการเปล่ยนแปลงและปรับปรุงรายละเอียด หลายคนยังคงคิดว่าพระสูตรของสยามเหมือนลังกาหรือเถรวาทที่อื่น ๆ


---เช่นลังกามีภิษุณี สยามวงศ์กลับไม่มีพระ สูตรของพม่าที่เป็น"สุวรรภูมิ"แท้ ๆ ตามตำนานพระโสณะ พระอุตตระ ของเมืองสะเทิม ก็มีพระสูตรและรายละเอียดของลังกาวงศ์ที่แตกต่างไปจากสยามวงศ์และของเถรวาท เดิม ด้วยเพราะการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับท้องถิ่น


---ในยุครัชกาลที่ 4 เป็นยุคของการเลือกนิกายโดยผู้ปกครอง เถรวาทแบบสยามจึงเกิดขึ้น แตกต่างจากที่อื่น ๆ เรียกว่าธรรมยุตนิกาย ซึ่งธรรมยุตนิกายถือสายเถรวาทเก่ามาเป็นหลัก เพราะเข้ากับหลักการปกครองในยุคเจ้าปกครองไพร่ชนชั้นเจ้าจึงนำคติแบบเถรวาทธรรมยุต มาจนถึงปัจจุบันส่วนประชานยังเป็นไพร่ เจ้าให้ถือพุทธอะไรก็เป็นไปตามนั้นจาก รัชกาลที่ 4 สู่ปัจจุบัน กว่า 150 ปี ศาสนาพุทธมหายานแบบนิกายอันนัม


---ซึ่งเป็นวัชรยาน มหานิกายซึ่งเป็นมหายานแบบจีน ก็กลับเข้ามาแต่ไม่ได้รับความนิยมเพราะไพร่สยามยังคงต้องถือพุทธศาสนาตามเจ้านายเช่นเดิมปัจจุบันนี้ สิทธิและเสรีภาพมีมาก ทุกคนเลือกศาสนาได้มหายานเริ่มกลับเป็นที่นิยมกว่าเถรวาทแล้วด้วยปรากฏการณ์"จตุคามรามเทพ" .


.........................................................................

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

รวบรวมโดย...แสงธรรม

อัพเดทรอบที่ 6 วันที่ 26 สิงหาคม 2558


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท02/06/2024
ผู้เข้าชม7,475,183
เปิดเพจ11,608,115
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

view