/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

สรุปผลของวัตถุมงคล

สรุปผลของวัตถุมงคล

 วัตถุมงคลต้องนำคนเข้าสู่ธรรม

 

---เท่าที่ทราบ  แนวคิดเรื่องการบูชาวัตถุมงคล  ในทัศนะของพระพุทธศาสนา  ดูเหมือนจะไม่มีอยู่ แม้ต่อมาคติการสร้างวัตถุมงคล  จะแพร่เข้าไปทั่วภูมิภาคอุษาคเนย์ จนกระทั่งมารุ่งเรืองที่สุดอยู่ในประเทศไทยของเราทุกวันนี้


---แนวคิดอย่างนี้ถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาที่สุด  ก็ต้องถือว่าไม่ใช่แนวคิดของพระพุทธศาสนา เพราะตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าใช้ชีวิตอยู่นั้น  ทรงพยายามอย่างมากที่จะให้มนุษย์หันมานับถือตัวเอง


---"คำว่านับถือตัวเอง"  ไม่ใช่แนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) ซึ่งเติบโตขึ้นในตะวันตก  แต่การนับถือตัวเองเป็นแนวคิดของพระพุทธศาสนาแท้ๆ 


---มีศัพท์เทคนิคว่า   "ตถาคตโพธิศรัทธา"  คือ  การมีความเชื่อมั่นในสติปัญญาของมนุษย์  ว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองจนถึงขั้นสูงสุดของวิวัฒนาการทางสติปัญญา  คือ  เป็นพุทธะ  ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบานได้   และเราสามารถพึ่งตนเองได้   เป็นที่มาของพุทธพจน์  อัตตาหิ  อัตตโน  นาโถ    ตนแลเป็นที่พึ่งของตน


---อย่างไรก็ตาม  เราก็ต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่า มนุษย์เปรียบเสมือนบัว 4 เหล่า  ศักยภาพทางสติปัญญาก็แตกต่างกันออกไป   บัวแต่ละเหล่าก็แสวงหาที่พึ่งที่สอดคล้องกับระดับสติปัญญาของตัวเอง


---จึงเป็นเหตุให้เกิดลัทธิบูชาวัตถุมงคล  แพร่หลายในสังคมไทย กล่าวอย่างสั้นที่สุด   หากจะมีสิ่งที่เป็นมงคลในทัศนะของพระพุทธศาสนาก็มีเพียง "ธรรมะมงคล"  ไม่มีวัตถุมงคล


---วัตถุมงคลจึงเป็นสิ่งแปลกปลอมในทัศนะของพระพุทธศาสนา เมื่อเป็นสิ่งแปลกปลอมก็ต้องถือว่า  ไม่มีเกณฑ์วัดความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลในนามของพระพุทธศาสนา 


---ดังนั้น มาตรฐานในการวัดความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคล หากจะมีอยู่ มาตรฐานนั้นก็ไม่ใช่ของพุทธศาสนา  แต่เป็นมาตรฐานของครูบาอาจารย์ที่ว่ากันเอาเอง  เป็นเพียงความพยายามเชื่อมโยงให้สิ่งที่ตนเคารพนับถือมีมิติทางพุทธศาสนา เท่านั้นเอง  พูดง่ายๆ ว่าเป็นการยืมแบรนด์ของพระพุทธเจ้ามาสนองกิเลสของตัวเองเพื่อที่จะ   สื่อสารกับคนไทยได้ง่ายขึ้น


 *วัตถุมงคล


---จะดีอย่างจริงแท้ที่สุด  เมื่อเราเปลี่ยนวัตถุนั้นให้เป็นวัตถุมงคล   วัตถุมงคลเป็นสิ่งที่ไม่มีมาก่อน  ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ ไม่ทรงแจกวัตถุมงคลใดๆ  มีแต่มอบพระธรรมอันล้ำค่าให้  อย่างไรก็ตาม  วัตถุมงคลก็อยู่เคียงคู่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยตลอดมา


---ความคิดเห็นที่มีต่อวัตถุมงคลมีมากมายและหลากหลายมาก  มีตั้งแต่ศรัทธาอย่างแรงกล้า  จนถึง      ไม่ศรัทธาเลยและถึงกับดูถูกดูแคลน  ผู้ที่เคารพนับถือวัตถุมงคลนั้นก็มี 


---วัตถุมงคลมีความศักดิ์สิทธิ์จริงหรือ  มักจะเป็นคำถามแรกที่เรามักจะสงสัย  คำตอบ  คือ  แล้วแต่บุคคล 


---แต่สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อถือ  วัตถุมงคลก็จะไม่เกิดความศักดิ์สิทธิ์ใดๆ  เขาอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญ เป็นเรื่องของโอกาส  เป็นเรื่องของความเป็นไปได้  อีกประการหนึ่งคือ  ผู้ที่ไม่เชื่อถือนั้น  เขาอาจเชื่อเรื่องกรรม


---และเขาเองอาจเป็นผู้มีคุณธรรมดีอยู่แล้ว  และไม่ต้องการความศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใด  สำหรับผู้ที่เชื่อถือ  วัตถุมงคลจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่จะเป็นเรื่องเฉพาะตนของเขาเอง  ที่รู้ได้เฉพาะตนเอง  จะไปเล่าให้ใครฟังก็อย่าไปหวังอะไรมาก  ว่าคนอื่นจะเชื่อ  คือ ผู้ที่ไม่ประสพกับตนเองเขาก็อาจเชื่อหรือไม่ก็ได้


---และในบางกรณีวัตถุมงคลนั้น  อาจไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์  แต่เขาอาจได้รับความคุ้มครองป้องกันจากสิ่งอื่น  เช่น  จากคุณพระรัตนตรัย  จากบุญของเขาเอง  จากเทวดารักษา  และจากธรรมมะที่เกิดในใจเขา


---ผู้เขียนรู้จักคนผู้หนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่า  นตอนเด็ก  เขาเล่นน้ำในลำคลองและจมน้ำ  เหมือนถูกดึงก่อนจะหมดสติ  เขาคิดถึงคุณแม่ว่าจะไม่มีใครเลี้ยงดูอีกแล้ว  และบอกลาคุณแม่  สิ่งนั้นได้ปล่อยตัวเขาทันที 


---เรื่องนี้ในทางวิทยาศาสตร์แล้ว  จะเป็นด้วยเหตุบังเอิญก็ได้  ที่อาจมีอะไรมาพันขาชั่วคราว  หรืออาจเป็นเรื่องของผีสางนางไม้สำหรับผู้ที่เชื่อถือ


---ในเรื่องเหล่านี้  ในเรื่องของบุญและธรรมมะก็อาจเป็นเพราะความกตัญญูต่อมารดา  ที่เป็นธรรมมะที่เกิดขี้นรักษาเขาไว้ก็ได้ ในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องที่ผู้เจริญมีเมตตา   อันเป็นธรรมะในใจก็สามารถปัดเป่าอันตรายไปได้เช่นกัน  วัตถุมงคลจะป้องกันความป่วยเจ็บและความตายเอาไว้ไม่ได้  เพราะนี้คือ สิ่งที่ทุกคนต้องประสบ  ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย


---เป็นธรรมชาติของชีวิตย่อมเป็นไปคามกรรม  นอกจากนี้วัตถุมงคล  ก็ไม่อาจตามไปป้องกันกรรม  ที่เราก่อในปัจจุบันนี้ได้เช่นกัน  ตัวอย่างเช่น  ถ้าเราไปฆ่าคน  หรือไปขโมยของ  หรือแม้แต่ทำการค้าขาย  โดยขายของเก่ง  กำไรดี  แต่พูดโกหกในการขายของตลอดเวลา 


---หรือค้าขายสิ่งที่ไม่ดี  เช่นสุรา  ก็ว่าเขาได้ก่อกรรมแล้ว  กรรมนี้จะสนองในอนาคตเสมอ  อาจสนองในเวลาไม่นาน  หรืออาจสนองในชาติหน้าไปอีกหลายร้อยชาติเลยทีเดียว  วัตถุมงคลย่อมตามไปป้องกันไม่ได้  แต่ธรรมะของพระพุทธองค์สามารถป้องกันได้  และมีอานิสงส์  มีผลในปัจจุบันทันทีและอนาคต   


---พระภิกษุเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต  เป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงมาก  ท่านได้อธิษฐานจิตในวัตถุมงคลจำนวนมาก และเป็นที่เชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก  ในประวัติของท่านมีกล่าวไว้ว่า   ท่านได้เคยชี้ไปที่วัตถุมงคลของท่าน  แล้วพูดว่า  “ทั้งหมดนี้  สู้พระธรรมไม่ได้”


---ทั้งนี้  เพราะเมื่อเราประพฤติธรรม  ธรรมนั้นย่อมรักษาเรา  ทั้งป้องกันรักษาจากโทษภัยที่เราไม่ได้ก่อขึ้น และนำเราไปสู่ชีวิต  อนาคต  ที่ดีงามตลอดไป  การมีวัตถุมงคลจะดีหรือไม่  สำหรับบางท่านอาจไม่จำเป็นเลย  จะมีก็ได้  ไม่มีก็ได้  เพราะใจเขาเป็นมงคลอยู่แล้ว


---สำหรับบางท่านก็ดีเหมือนกัน  ดังตัวอย่างนี้  ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านที่ล่วงลับไปแล้ว  เรามีรูปของท่านติดไว้ในห้อง  เมื่อเข้าห้องมาเมื่อไร  เราก็เห็นรูปท่าน  เมื่อเห็นทุกครั้งก็จะนึกถึงท่าน  นึกถึงสิ่งที่ท่านเคยทำ  นึกถึงสิ่งที่ท่านเคยพูด  เคยสอน  ไม่ว่าท่านจะทำดีหรือทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างไร  เราก็อาจนึกออกมาได้  จะนึกนิดหน่อยก็ยังได้นึกถึง แต่ถ้าไม่มีรูปท่าน  เราก็อาจไม่นึกถึงท่านในตอนนั้น เลย  ก็จะเข้าห้องไปทำเรื่องอื่นต่อไป


---ทำนองเดียวกัน  เมื่อเรามีรูปพระพุทธเจ้า  รูปบิดามารดา  รูปพระมหากษัตริย์  หรือรูปเทพยาดาใดๆ  จะทำเป็นวัตถุมงคลใดๆ  ก็ตาม  เมื่อเห็น  เรานึกถึงท่านบ้าง  ไม่มากก็น้อย  ท่านเหล่านนั้นย่อมทำสิ่งที่ดี  จึงเป็นที่เคารพนับถือได้  ขอให้นึกถึงความดีของท่าน  ถ้าเราไม่เห็นรูปท่านในตอนนั้น  เราก็อาจไม่ได้นึกถึงความดีใดๆ  ของท่านเลย  การได้นึกถึงความดีของผู้ที่มีความดี  อย่างนี้แหละ  คือ  "มงคล"


---เมื่อนึกแล้ว  มีกำลังใจในการทำความดีมากขึ้น  ก็เป็นมงคล  เมือคิดแล้วมีความละอาย  ไม่อยากทำบาปกรรมที่ชั่วร้าย  รู้สึกเกรงใจวัตถุมงคลที่เราสวมใส่อยู่  ความคิดอย่างนี้ก็เป็นมงคล

      

*ต่ออีกนิด....คิดอีกหน่อย    


---อีกแนวคิดหนึ่งว่าบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นต้องมีวัตถุมงคลภายนอก  คือ 


---ผู้ที่มีภูมิจิต          ภูมิธรรมตั้งแต่โสดาบันอริยบุคคลขึ้นไป ๑


---ผู้ที่ไม่มีจิต          ที่เลื่อมใส ๑  


---ผู้ที่ตายแล้ว ๑ 


---ส่วน...บุคคลที่ยังมีความจำเป็นต้องมีวัตถุมงคล  ภายนอกและภายในมามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอๆ   ก็เพราะคำว่า "มนุษย์ปุถุชน..  ซึ่งยังอยู่ในโลกิยภูมิ"

 

(หมายเหตุ..วัตถุมงคลภายนอกเป็นกำลังใจและความเชื่อในส่วนบุคคล ของผู้มีความศรัทธาเป็นที่ตั้ง)

.....................................................................


 ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

รวบรวมโดย...แสงธรรม

 (แก้ไขแล้ว ป.)

อัพเดทรอบที่ 6 วันที่ 25 กันยายน 2558

 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« June 2024»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท02/06/2024
ผู้เข้าชม7,157,061
เปิดเพจ11,181,095
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

view