/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

หลายวิถีพ้นจากนรก

หลายวิถีพ้นจากนรก

รวมวิธีหนีนรก(ปิดอบายภูมิ) แบบต่าง ๆ
---จากบทความที่แล้วเรื่อง การเป็นคนดีนั้นยังไม่พ้นนรก บทความนี้ผมจะมาแนะวิธีหนีนรกแบบต่างๆ (จริงๆ จะพูดให้ถูกต้องคือ ปิดอบายภูมิทั้ง 4 อันได้แก่ นรก อสุรกาย เปรต และเดรัจฉาน) จากที่ผมได้เคยศึกษารวบรวมมาได้มีดังต่อไปนี้ครับ


*1.วิธีหนีนรก(ปิดอบายภูมิ 4) แบบ 100%


---มีเพียงวิธีเดียว คือ การปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อให้เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบัน เป็นต้นไป ไม่ว่าจะทำชั่วมาเท่าไหร่ ก็ไม่ต้องไปรับผลกรรมในอบายภูิมิทั้ง 4 ตัวอย่างในพระไตรปิฎก ที่เห็นได้ชัดคือ เพชรฆาตเคราแดง และองคุลีมาล วิธีนี้ผมคงไม่สามารถบอกรายละเอียดทุกท่านได้ เพราะผมก็เป็นแค่ปุถุชนคนธรรมดา แนะนำว่า ท่านควรดูจริตตัวเอง ว่าเป็นอัชฌาสัยแบบใด แล้วเลือกสายปฏิบัติ ที่ตรงกับจริตของตัวท่านเอง และถ้าท่านชอบอัชฌาสัยแบบสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำ คือ ฉฬภิญโญ (จริงๆ หลวงพ่อก็สอนได้ทุกอัชฌาสัยนั่นแหล่ะครับ) ก็แนะนำให้ฝึกสายหลวงพ่อไปเลยครับ


ดูอัชฌาสัยของตัวท่านเอง


วิธีหนีนรกแบบง่ายๆ โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ


ทางสายเข้าสู่พระนิพพานสายหลวงปู่มั่น


การเข้าพระนิพพานที่ง่ายและลัดตรงที่สุด

(กดลิงค์-บน)


*2.วิธีหนีนรกแบบไม่ 100% แต่อย่างน้อย น่าจะได้สักชาติสองชาติขึ้นไป


---วิธีต่างๆ เหล่านี้ จะสามารถป้องกันการตกนรกได้ หากชาตินี้เราไม่ได้ทำ อนันตริยกรรม 5 คือ ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงห้อพระโลหิต และทำสังฆเภท เพราะบุคคลที่ทำอนันตริยกรรมแล้ว หมดสิทธิ์บรรลุมรรคผล แม้แต่พระโสดาบันก็หมดสิทธิ์บรรลุ ต้องลงนรกเท่านั้น แม้จะทำความดีอย่างยิ่งยวดต่อไปนี้ ก็ไม่อาจพ้นนรกได้


---ตัวอย่างคือ พระเจ้าอชาตศัตรู ที่หลงเชื่อพระเทวทัตจนฆ่าพ่อตัวเอง คือ พระเจ้าพิมพิสารจนตาย ภายหลังพระองค์สำนึกได้ ได้ทำนุบำรุงพระศาสนาเป็นอย่างมาก อย่างที่เราๆ ทำก็คงไม่อาจเท่าพระองค์ แต่ด้วยผลบุญเหล่านี้ ก็แค่ทำให้พระองค์ไม่ต้องลงอเวจีมหานรก แต่ก็ต้องอยู่นรกชั้นเบาที่สุด คือ โลหกุมภีนรก ตราบจนถึงทุกวันนี้….


*2.1 หนีนรกด้วยการไปบูชาสังเวนีชยสถานทั้ง 4 ด้วยความเคารพศรัทธาในพระพุทธองค์


---เรื่องนี้มีในพระไตรปิฎก ดังนี้  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒  ทีฆนิกาย มหาวรรค


---[๑๓๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อน พวกภิกษุผู้อยู่จำพรรษาในทิศทั้งหลาย ย่อมมาเพื่อเฝ้าพระตถาคต พวกข้าพระองค์ย่อมได้เห็น ได้เข้าไปนั่งใกล้ ภิกษุเหล่านั้นผู้ให้เจริญใจ ก็โดยกาลล่วงไป แห่งพระผู้มีพระภาค พวกข้าพระองค์จักไม่ได้เห็น ไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ พวกภิกษุผู้ให้เจริญใจ ฯ


---ดูกรอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เป็นไฉน คือ


---๑.สังเวชนียสถาน อันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตประสูติ   ในที่นี้ ฯ


---๒.สังเวชนียสถาน อันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ฯ


---๓.สังเวชนียสถาน อันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตทรงยัง    อนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ ฯ


---๔.สังเวชนียสถาน อันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในที่นี้สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้แล เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ฯ---ดูกรอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเชื่อว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้ก็ดี พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดี พระตถาคตทรงยังอนุตรธรรมจักร ให้เป็นไปในที่นี้ก็ดี พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ก็ดี ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทำกาละลง ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ฯ


*2.2 หนีนรกด้วยการสร้างสมเด็จองค์ปฐมและการถวายทองคำสร้างพระพุทธรูป


---สมเด็จองค์ปฐม คือ พระพุทธเจ้าองค์แรกของโลก (อ่านประวัติสมเด็จองค์ปฐม)วัดที่สร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมวัดแรก คือ วัดท่าซุง (วัดจันทาราม)  จ.อุทัยธานี จัดสร้างโดย พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงพ่อเคยพูดถึงอานิสงส์ของการสร้างสมเด็จองค์ปฐมไว้ว่า มีอานิสงส์มากสามารถกันนรกได้ เพราะอะไร เพราะเวลาสร้างสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์จะมาโมทนาด้วย ดังนั้นอานิสงส์จึงมาก

(กดลิงค์-บน)


---ท่านพญายมราช บอกกับหลวงพ่อว่า คนที่จะมีโอกาสได้สร้างสมเด็จองค์ปฐมเป็นคนมีบุญมาก และใครก็ตามที่ได้ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม บัญชีในเมืองนรก (หมายถึงบัญชีที่ท่านพญายมราช เอาไว้ดูบันทึกบาปบุญต่างๆ) บัญชีจะเป็นสีทอง หมายถึง บัญชีพิเศษ---ปกติ หากใครทำทั้งบุญทั้งบาปและตอนตายต้องไปที่สำนักพญายม ปกติที่สำนักนี้ จะให้วิญญาณนึกถึงความดีที่เคยทำไว้ ถ้านึกได้ ก็ให้ไปสวรรค์ทันที แต่ถ้านึกไม่ได้ แต่พอให้นึกถึงกรรมชั่วนี่นึกได้ อย่างนี้ก็ต้องลงนรก..


---ทีนี้สำหรับคนที่มีบัญชีทอง ท่านพญายมว่า ท่านไม่ให้ตกนรก หากใครนึกกรรมดีไม่ออก ท่านจะเขกกบาลให้นึกออกเอง..


---ส่วนเรื่องการถวายทองคำ ผมเองก็ไม่กล้ายืนยันนะครับ ว่ากันนรกได้จริงหรือไม่ แต่เคยอ่านในหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม มีคนเคยถามหลวงพ่อว่า การถวายทอง สร้างพระพุทธรูป นี่ป้องกันนรกได้ตลอดเลยหรือไม่ หลวงพ่อตอบว่า การถวายทองคำ ซึ่งเป็นของล้ำค่าสำหรับบุคคล ย่อมได้อานิสงส์มาก หากไม่ได้ทำครุกรรม คือ อนันตริยกรรม ก็มีโอกาสได้ไปเกิดในสวรรค์สูง แต่ถ้าเมื่อมาเป็นมนุษย์อีก เกิดทำชั่วก็มีสิทธิ์ลงนรกได้เหมือนกัน…


*2.3 หนีนรก (ปิดอบายภูมิ) ด้วยการประพฤติธรรม


---ข้อนี้หมายถึง กรณีเรายังไม่บรรลุธรรม เป็นแค่ปุถุชนคนธรรมดานะครับ หลักปฏิบัติที่จะทำให้พ้นนรกได้เท่าที่ผมเคยอ่านเจอ


---หนีนรกด้วยไตรสรณคมณ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


---หนีนรกด้วยกรรมบท 10 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(กดลิงค์-บน)


---2.4 สำหรับคนที่มีลูกชาย การเกาะชายผ้าเหลือง ว่ากันว่าสามารถปิดนรกได้ อานิสงส์ได้ครึ่งหนึ่งของลูก (แต่ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับ) ลองอ่านรายละเอียดที่กระทู้นี้ครับ


*อานิสงส์การบวชให้พ่อแม่


---สำหรับคนที่ไม่มีลูกชาย หลวงพ่อแนะนำว่า ให้หาโอกาสช่วยงานบวชหรือเป็นเจ้าภาพ งานบวช อานิสงส์ไม่ใช่น้อยๆ นะครับ โดยการช่วยงานบวช เช่น ปัจจัย หรือ ของใช้ หรือใช้แรงกาย บวชพระเณรที่ไม่ใช่ลูกตน มีอานิสงส์ให้เสวยความสุขอยู่บนสวรรค์ หรือในพรหมโลก คนละ 8 กัป


---กรณีเป็นเจ้าภาพบวชพระเณร อานิสงส์ได้ คนละ 12 กัป แต่ ถ้าหากเป็นคนฉลาด อย่างเช่น เขาบวชพระกัน 100 องค์ เราก็ช่วยกันบำเพ็ญกุศลช่วยในการบวชพระ ไม่เจาะจงท่านผู้ใดผู้หนึ่ง เรียกว่า ช่วยหมดทั้ง 100 องค์ ก็ต้องเอา 100 ตั้งเอา 8 คูณ ยิ่งถ้าเป็นเจ้าภาพรวมทั้ง 100 องค์ ก็เอา 12 คูณ


*2.5 การสร้างเจดีย์ อานิสงส์สามารถปิดนรกได้ 100 ชาติ


---จาก link ต่างๆ ข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การสร้างเจดีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ พระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (ธาตุเจดีย์) การสร้างพระไตรปิฎก (ธรรมเจดีย์) การสร้างพระพุทธรูป (อุทเทสิกเจดีย์) การก่อเจดีย์ทราย (อุทเทสิกเจดีย์) เหล่านี้ สามารถปิดนรกได้ถึงหนึ่งร้อยชาติ ควรที่พวกเราชาวพุทธจะหาโอกาสทำกันบ่อยๆ นะครับ….ขออนุโมทนาด้วยครับ.


---นี่เป็นส่วนที่ผมรวบรวมมาได้ ณ ตอนนี้ครับ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะนำมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมครับ…


(ขออนุโมทนาเจ้าของเนื้อหาบทความนี้เป็นอย่างยิ่ง สาธุ)
..............................................................

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

รวบรวมโดย...แสงธรรม

(แก้ไขแล้ว ป.)

อัพเดทรอบที่ 6 วันที่ 24 กันยายน 2558


ความคิดเห็น

 1. 1
  ณรงค์
  ณรงค์ kunpoth@gmail.com 04/04/2017 22:47

  สุดยอดครับ

 2. 2
  10/06/2017 08:32

  ขั้นตอนไหยเวลาไปร่วมงานบวชที่ได้บุญ กรณีไม่ใช่ฐาต คะ ไปร่วมในโบสถ์จะได้บุญไหม


แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท02/06/2024
ผู้เข้าชม7,475,205
เปิดเพจ11,608,138
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

view