/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

การบำเพ็ญบารมีแบบเทพกษัตริย์=คลิป

การบำเพ็ญบารมีแบบเทพกษัตริย์=คลิป

การบำเพ็ญบารมีแบบเทพกษัตริย์

 

---คำว่า “เทพ” คือ เทวดาที่มีตำแหน่งเฉพาะ ไม่ใช่เทวดานางฟ้าบริวาร ที่ไม่มีตำแหน่งอะไรทำเป็นพิเศษ


---ส่วนคำว่า “กษัตริย์” หมายถึง ผู้นำหมู่มวลมนุษย์เพื่อประโยชน์ทางโลกเป็นสำคัญ ดังนั้น ผู้บำเพ็ญเทพกษัตริย์ จึงมักทำหน้าที่เป็นพระราชาที่ดีบนโลกมนุษย์มาก่อน หรืออาจเป็นผู้นำคน เช่น พระนักพัฒนา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเหล่าคนที่ทำเพื่อชาติบ้านเมือง ในลักษณะของผู้นำ เหล่านี้ บำเพ็ญบารมีแล้ว ละสังขารจากมนุษย์ไปจุติเป็น “เทพกษัตริย์” อยู่สวรรค์ชั้นที่สาม คือ ชั้นยามา มีกายทรงเครื่องกษัตริย์เต็มยศ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ เทพกษัตริย์ที่บำเพ็ญด้านทำลายล้างศัตรูขยายอาณาเขต เรียกว่า “พระจักรพรรดิ” และเทพกษัตริย์ที่บำเพ็ญด้านรักษาปกป้องอธิปไตยของประเทศ เรียกว่า “พระสยามเทวาธิราช” ทั้งสองพระองค์


---หากบำเพ็ญบารมีทางโลก แล้วเกื้อหนุนทางธรรมด้วย จะมีบารมีสูงขึ้นอีกเป็น “พระธรรมมิกราชา” เช่น พระธรรมราชาลิไท เป็นต้น ซึ่งตำแหน่งเทพกษัตริย์นี้ ไม่ได้มีเทพองค์เดียวดูแล แต่มีเทพมากมายที่บำเพ็ญบารมีมาแบบเดียวกัน คอยหมุนเวียนเปลี่ยนเวรกันดูแล เช่น ตำแหน่งพระสยามเทวาธิราช ในแต่ละช่วงเวลา จะเปลี่ยนองค์มาดูแล ในช่วงประเทศไทยยังเศรษฐกิจดี องค์สยามเทวาธิราช คือ พ่อขุนรามฯ ประเทศเราเปิดรับกระแสวัฒนธรรมจากต่างชาติอย่างเสรีมาก ต่อมาเศรษฐกิจแย่ลง จนกระทบต่อความมั่นคงและการเมือง ช่วงวิกฤตินั้นเอง องค์สยามเทวาธิราช ได้เปลี่ยนเป็นพระนเรศวรมหาราช แทน การเปลี่ยนแปลงนี้ ก็เพื่อกิจที่เหมาะสมกับยุคสมัยนั่นเอง เมื่อผ่านวิกฤติมาได้ องค์ต่อไปที่มาช่วย คือ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งทรงจัดการขั้วอำนาจเก่าสมัยพระเจ้าตาก ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของไทย ที่มีการทำลายล้างขั้วอำนาจเก่าใช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ยุครัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ นี่คือตัวอย่างของการผลัดเวรของเทพเบื้องบน 


---หากจะยกตัวอย่างเทพกษัตริย์ ที่ข้าพเจ้าได้พบ คือ พระสยามเทวาธิราช องค์หนึ่ง พระนามว่า “พระสยามปฏิโสธร” ซึ่งยามอยู่บนโลกมนุษย์ได้ทำการปฏิรูปการปกครองให้ทันสมัย จึงมีพระนามว่า “ปฏิ” มาจากคำว่า “ปฏิรูป” และรักษาอธิปไตยของชาติไว้ได้โดยไม่มีการรบราฆ่าฟัน จึงพระนามว่า “โสธร” หมายถึง การรักษาไว้ได้อย่างดี เรียบร้อยไม่มีปัญหา นั่นเอง เมื่อทรงดำรงตำแหน่งพระสยามเทวาธิราช จึงรวมพระนามขึ้นว่า “พระสยามปฏิโสธร” ผู้ปฏิรูปและปกป้องอธิปไตยของประเทศสยามไว้ได้ด้วยละมุนละม่อม

 

*การบำเพ็ญเทพกษัตริย์สองแนวทาง


---การบำเพ็ญเทพกษัตริย์ มีสองแนวทาง คือ แนวทางที่มุ่งเน้นการรักษาและปกป้องเอกราชไม่รุกรานใคร และแนวทางที่มุ่งเน้นการแผ่ขยายอาณาเขตสร้างอิทธิพล แล้วนำเอาศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้คนหลังครอบครองอาณาจักรใหม่ เพื่อไม่ให้ผู้คนลุกขึ้นต่อต้านนั่นเอง รายละเอียดในการบำเพ็ญบารมี ในแต่ละส่วน ทั้งสองแบบมีดังต่อไปนี้


 

*๑)การบำเพ็ญแบบพระเจ้าจักรพรรดิ


---ตัวอย่าง ที่ชัดเจนที่สุดของการบำเพ็ญจักรพรรดิ คือ จักรพรรดิเจงกีสข่าน ซึ่งครอบครองอาณาจักรยิ่งใหญ่มาก จากนั้นได้เปิดเสรีทางการนับถือศาสนา ทำให้ผู้คนยอมรับ แนวทางการบำเพ็ญของพระเจ้าจักรพรรดิจำเป็นต้องอาศัยศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนเช่นนี้ หลังที่ขยายอาณาเขต ไปยังดินแดนที่ไม่รู้จัก ไม่มีประชาชนนับถือตนเองมาก่อน จึงจะมีอาณาจักรที่มั่นคงได้ ในประเทศไทย ตัวอย่าง การบำเพ็ญพระจักรพรรดิ คือ พ่อขุนรามคำแหง ซึ่งได้แผ่ขยายอิทธิพลไปยังบางส่วนของพม่า, ลาว, เขมร และมลายู จากนั้น จึงนำพุทธศาสนานิกายเถรวาท ที่แตกต่างจากนิกายมหายาน ที่เขมรเคยนับถือ แต่เดิมมาสู่อาณาจักรสุโขทัย ทำให้ลาวและพม่าในปัจจุบัน นับถือนิกายเถรวาทตามมาด้วย ในอินเดีย ตัวอย่างของพระเจ้าจักรพรรดิคือ พระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งเมื่อได้ครอบครองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในแถบอินเดียได้แล้ว ก็ทรงสนับสนุนพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย

 

*๒)การบำเพ็ญแบบพระสยามเทวาธิราช 


---ตัวอย่าง ที่ชัดเจนในยุคปัจจุบันมีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น กล่าวคือ การบำเพ็ญแบบนี้ จะต้องเลือกประเทศที่มีพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ และไม่รุกรานประเทศอื่น แต่ต้องรักษาอธิปไตยของประเทศไว้ให้ได้ เช่น ในอดีตพระพุทธศาสนาเจริญที่อินเดีย ถ้ามีผู้รักษาอธิปไตยไว้ให้ก็จะได้เป็น “สยามเทวาธิราช” อนึ่งคำว่า “สยามเทวาธิราช” นี้ เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชการที่สี่ แต่ผู้ที่บำเพ็ญในลักษณะนี้ คือ ปกป้องดินแดนที่มีพระพุทธศาสนานั้น มีมาก่อนสมัยรัชการที่สี่ เช่น ในสมัยอยุธยา ก็มีสมเด็จพระนเรศวร นับเป็นพระสยามเทวาธิราช ด้วย


---ในประเทศเวียดนาม ก่อนที่คอมมิวนิสต์จะเข้ามานั้น มีพระสงฆ์จำนวนมากประท้วง แต่ก็พ่ายแพ้ ทำให้ประเทศล่มสลายและกลายเป็นคอมมิวนิสต์ อย่างนี้ ท่านที่เสียสละแม้ไม่สำเร็จ ก็นับว่าได้บารมีแบบนี้เหมือนกัน แม้บารมีจะไม่เท่าท่านที่ปกป้องได้สำเร็จก็ตาม ในปัจจุบัน หลายประเทศที่มีพระพุทธศาสนา ได้รับความยากลำบากเพราะการรุกรานของต่างชาติ เช่น ประเทศทิเบต, ประเทศพม่า ฯลฯ มีเพียงประเทศไทยที่ยังเข้มแข็งและรักษาพุทธศาสนาไว้ได้มากที่สุดในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  


---การบำเพ็ญทั้งสองแบบ ทำให้ได้จุติเป็นเทพกษัตริย์ เป็นเทวดาทรงเครื่องกษัตริย์ มีวิมานอยู่บนสวรรค์ชั้นที่สามคือ ชั้นยามา แต่มีบางองค์บำเพ็ญบารมีได้สูงเกินกว่านั้น เช่น พระปิยมหาราช ก็ทรงได้บารมีถึงโพธิสัตว์สมันตภัทร, พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้บารมีถึงโพธิสัตว์มัญชุศรี เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้ เพราะทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อสรรพสัตว์มากมายเสียยิ่งกว่าเป็นเทพกษัตริย์เท่านั้น ลักษณะการบำเพ็ญเช่นนี้ นอกจากจะต้องเริ่มต้นจากการบำเพ็ญเทพกษัตริย์ ในแบบใดแบบหนึ่งแล้ว ยังต้องบำเพ็ญเป็น “พระธรรมราชา” ต่อด้วย เมื่อพระราชาผู้นั้นทรงธรรมแล้ว มีจิตตรงสู่ทางธรรมไม่หลงทางโลก กายทิพย์ก็จะพัฒนาสูงขึ้นจนเกิดเป็นกายโพธิสัตว์ ซึ่งจะจุติที่สวรรค์ชั้นที่สี่ เป็นอย่างต่ำ ซึ่งก็สูงกว่าเทพกษัตริย์ ที่จุติที่สวรรค์ชั้นที่สาม โพธิสัตว์หลายองค์บำเพ็ญบารมีในลักษณะนี้ แล้วได้บุญบารมีมากเกินกว่าสวรรค์ ชั้นที่สี่จะรองรับได้ ก็จุติที่สวรรค์สุขาวดีซึ่งอยู่นอกโลกธาตุนี้ออกไป ซึ่งเป็นโลกธาตุที่เกิดขึ้นโดยอำนาจบุญบารมีของพระอมิตาภพุทธเจ้า เป็นต้น

 

*หน้าที่สำคัญของเทพกษัตริย์


---๑)ปกป้องเอกราชของประเทศไว้ ทำให้ประเทศมีความสงบมั่นคง และไม่อ่อนแอ


---๒)ขยายอาณาเขตของประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี, ความมั่นคงยิ่งขึ้นในอนาคต


---๓)สร้างความเจริญทางโลก เพื่อทำให้มวลมนุษย์และสรรพสัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดี


---๔)ส่งเสริมและสนับสนุนทุกๆ ศาสนา ให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงธรรม


---๕)ส่งเสริมและสนับสนุนพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ได้บุญบารมีสูงที่สุด 

 

---ทั้งนี้ ในส่วนรายละเอียดของการบำเพ็ญนั้น แต่ละท่านจะแตกต่างกันไป บางท่านเน้นการปฏิรูป, การพัฒนา, การอนุรักษ์ ก็มี ซึ่งในการบำเพ็ญทั้งหลายนี้ ไม่จำเป็นต้องเกิดเป็นพระราชา ทุกคนสามารถบำเพ็ญบารมี แล้วไปถึงความเป็นเทพกษัตริย์ได้เท่าเทียมกัน ยกตัวอย่างเช่น พระยาพิชัยดาบหัก เป็นคนธรรมดาไม่ใช่พระราชา แต่ก็สามารถบำเพ็ญบารมีได้ถึง “สยามเทวาธิราช” ได้องค์หนึ่งเช่นกัน โดยท่านได้กายโพธิสัตว์เมตตรัย (กายที่มากด้วยการให้อภัย แม้ถูกเพื่อนทรยศ ก็ให้อภัยได้) ดังนั้น เราคนไทยทุกคนล้วนสามารถบำเพ็ญบารมีได้ไม่แตกต่างกัน ด้วยการสละตัว อุทิศตนเพื่อแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาเหลืออยู่นี้ จะได้ผลบุญบารมีมากกว่าแผ่นดินอื่นมากมายนัก*บทสรุปส่งท้าย....


---การบำเพ็ญบารมีขึ้นชั้นเทพมีบริวารมาก และการเป็นเทพ จะตรงข้ามกับการเป็นมาร ซึ่งมารเองก็มีบริวารมากเช่นกัน และยิ่งจะมากกว่าเทพด้วยซ้ำไป ส่วนเทพกษัตริย์นั้น นับว่ามีบริวารเยอะมาก เนื่องจากมีฐานะเป็นกษัตริย์ ในการบำเพ็ญเพื่อดูแลประชาชนมากมายนี้ หากหลงทางก็เกิดกรรมมาก หากถูกทางก็ได้บุญบารมีมาก จึงจะต้องพิจารณาให้ดีว่า การมีอำนาจนั้น เหมือนดาบสองคม ด้านดีก็มี ด้านเสียก็มีเช่นกัน ขอท่านจงพิจารณาเถิด.


........................................................................  


ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

รวบรวมโดย...แสงธรรม

(แก้ไขแล้ว ป.)

อัพเดทรอบที่ 6 วันที่ 30 สิงหาคม 2558


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท02/06/2024
ผู้เข้าชม7,475,160
เปิดเพจ11,608,091
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

view