/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

แก้อุบาทว์ แปดทิศ

แก้อุบาทว์ แปดทิศ

แก้อุบาทว์ แปดทิศอภิไทโพธิบาทว์

ตำราพรหมชาติฉบับสมบูรณ์

โดย สำนักพิมพ์อำนาจสาส์น

*อภิไทโพธิบาทว์


---หรืออุบาทว์ แปดทิศนั้น คือ การที่มีเหตุการณ์เกิดแปลกๆขึ้น อุบาทว์=แปลก (ทั้งดีและไม่ดี) โบราณจารณ์จึงสังเกตุและกำหนดวิธีแก้ไว้ดังนี้


----สิทธิการิยะฯ จะกล่าวตำราอุบาทว์และวิธีแก้อุบาทว์ ซึ่งเรียกว่า “อภิไทโพธิอุบาทว์” มีลักษณะอุบาทว์อันท่านกล่าวไว้ว่าเทวดา 8 องค์ คือ


---1. พระอินทร์


---2. พระเพลิง


---3. พระยม 


---4. พระนารายณ์


---5. พระพุย (วรุณ)          


---6. พระพาย


---7. พระโสมราช                     


---8. พระไพศรพณ์


*ทั้ง 8 องค์นี้ ย่อมแสดงให้ปรากฏเป็นอุบาทว์แก่ชนทั้งหลายผู้มีปัญญาพึงรู้โดยอธิบายต่อไปนี้


*อุบาทว์พระอินทร์


---บันดาลให้เป็นต่าง ๆ นั่นคือ ฟ้าผ่าเรือนรุ้งกินน้ำกลางบ้านและรุ้งผ่านบ้านก็ดี จะหวักหักคาหม้อข้าวหม้อแกงก็ดี หม้อข้าวหม้อแกงตกจากมือก็ดี พ่อแม่พี่น้องไม่พอใจที่จะตีด่ากัน แต่ตีด่ากันก็ดี วัวควายเลิกคอกไปอยู่ที่อื่น และสัตว์ตัวเมียขึ้น ตัวผู้ก็ดี นักปราชญ์ต่อนักปราชญ์ผิดใจกัน และท้าวพระยาตกช้างม้วยยวดยานคานหามก็ดี ฝีเรือนและแม่เรือนไม่อยู่ติดเรือนก็ดี ผึ้งแตนต่อยจับเรือนก็ดี ทั้งนี้ อุบาทว์พระอินทร์หากแสดงให้ปรากฏท่านให้บูชาด้วยผ้าผ่อนเงินทองแก้วแหวนให้ทำบัตรหน้ากว้างคืบหนึ่งกระทงเจ็ดกระทง ปั้นรูปพระอินทร์ขี่ช้างสามเศียร เอาไปวางทิศบูรพาด้วยพระมนต์นี้


“โอมพระอินทราธิราชอุปาทฺวตาย เอยฺยราพาหนาย ปุพฺเพทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ สวาห สพฺพอุปาทฺววินาสาย สพฺพอนฺตราย วินาสาย สุขวฑฺฒโก โหตุ อยุวณฺณสุขพลํ อมฺหากํ รกฺขตุ สวาห สวาหาย”

*อุบาทว์พระเพลิง


---ให้บังเกิดขึ้นนั้นคือเห็นเป็นไฟลุกขึ้นกลางเรือนก็ดี หินหักก็ดี กล้วยออกปลีข้าง ๆ ก็ดี ใช่ฤดูร้อนและฤดูร้อนก็ดี นอนไม่หลับ หนูกัดรอบตัวก็ดี หมาขึ้นหลังคาเรือนหัวเราะร่าเริงเหมือนคนก็ดี โกรธกันโดยหาเหตุมิได้ก็ดี เห็นงอกบนเตาไฟ และเป็ดน้ำเข้าบ้าน กบเขียดและคางคกขึ้นเรือนก็ดี ทั้งนี้หากพระเพลิงให้เป็น ท่านให้บูชาทำบัตรกว้างคืบหนึ่ง กระทงลูกหนึ่ง ปั้นรูปพระเพลิงขี่แรด เอาไปวางทิสอาคเนย์ แล้วให้บูชาด้วยพระมนต์นี้


“โอม-พระอคฺคีราช อุปาทฺวตาย ขคฺคพาหนาย อาคเณยฺยทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ ฯลฯ สวาห สวาหาย”


*อุบาทว์พระยม


---ให้บังเกิดนั้น คือนกเค้านกแสกทิ้งทูตคับแคไก่เถื่อนเข้าบ้านเรือน งูขึ้นเรือน วัวเถื่อนเข้าบ้าน หมาออกลูกสองหัวออกทีเดียว สองตัวก็ดี ผีพาคนซ่อนไว้ ผีหลอกคนในเรือนก็ดี ผึ้งจับเรือนคนในเรือนไม่เคยเล่นหัวและเล่นหัวพ้นประมาณ คนในเรือนฆ่าฟันกัน วัวเทียมแอกปลดไม่ทันตายทั้งคู่ ผีหลอกในเรือนตอนกลางวัน ผีสั่นเรือน ผีหัวเราะ ผีร้องไห้ เรือนอยู่ดี ๆ หักลงก็ดี ฝันร้ายก็ดี ทั้งนี้พระยมหากให้บังเกิดขึ้น ท่านให้บัตรกว้างคืบหนึ่งกระทบลูกหนึ่ง ปั้นรูปพระยมขี่กระบือเอาไปวางทิศทักษิณ แล้วให้บูชาด้วยพระมนต์นี้


“โอม-พระยายมราชอุปาทฺวตาย มหิสฺสพาหนาย ทกฺขิณทิฏฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ ฯลฯ สวาหะ สวาหาย”


*อุบาทว์พระนารายณ์


---ให้บังเกิดนั้น คือเลือดพุออกจากจอมปลวกและหอกดาบเป็นดอก และครกสากฆ้องกลองแตรสังข์หาผู้ตีเป่ามิได้แต่ดังเองก็ดี อาวุธที่ตึงต้องกันก็ดี พระพุทธรูปล้มจากแท่นฐานก็ดี โลหิตและน้ำตาพระพุทธรูปไหล ออกก็ดี สัตว์ร้ายตกลงเห็นดุจพระจันทร์พระอาทิตย์ตกลงก็ดี ช้างม้าอยู่ดี ๆ ตื่นตกใจ เสื้อผ้าฟูกหมอนผาดเห็นแดงดำก็ดี เห็นพระอาทิตย์พระจันทร์ลุก คือไฟไหม้ก็ดี แร้งเข้าเรือน ก็ดี ทั้งนี้พระนารายณ์หากให้เป็น ท่านให้บูชาด้วยช้างม้าข้าหญิงชาย ผ้าขาวม้าแดง ผ้าเหลือง ข้าวน้ำและเครื่องหอมทั้งปวง ทำบัตรกว้างคืบหนึ่ง กระทงลูกหนึ่ง ปั้นรูปพระนารายณ์ขี่ครุฑ 4 ตัว เอาไปวางทิศหรดี แล้วให้บูชาด้วยพระมนต์นี้


“โอม-พระนารายณ์มหาราช อุปาทฺวตาย จตุครุฑพาหนาย หรตี ทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ ฯลฯ สวาห สวาหาย”


*อุบาทว์พระพุย


---ให้บังเกิดนั้น คือฟ้าผ่าบ้าน กบขึ้นเรือนก็ดี ใช่ฤดูน้ำค้าง แต่น้ำค้างตก ใช่ฤดูหมอกเป็นหมอก ใช่ฤดูไม้มีผลแต่เป็นผล ฝนตกแต่ร้อน และนกป่าเข้าไข่ในเรือน ฝนไม่ตกและบดอยู่ มองไม่เป็นพระจันทร์พระอาทิตย์ 7 วัน น้ำในกระออมแห้งไปเองก็ดี คนคลอดลูกเป็นสัตว์มีสุนัขเป็นต้นก็ดี สัตว์มีสุนัขเป็นต้นคลอดลูกเป็นคนก็ดี ทั้งนี้พระพุยหากให้เป็น ท่านให้บูชาด้วยน้ำ 8 กระออม เทียน 8 เล่ม ข้าวตอกดอกไม้ ผ้าขาวเงินทอง เมล็ดพันธุ์ผักกาด ทำบัตรกว้างคืบหนึ่ง กระทงลูกหนึ่งปั้นรูปพระพุยขี่นาค 5 ตัว เอาไปวางทิศปัศจิม แล้วให้บูชาด้วยพระมนต์นี้


“โอม-พระพุยพระพิรุณราช อุปาทฺวตาย ปญฺจนาคราชพาหนาย ปจฺฉิมทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ ฯลฯ สวาห สวาหาย”


*อุบาทว์พระพาย


---ให้บังเกิดนั้น คือ ใช่ฤดูลมแต่พัดฟนักผิดปกติ พายุมิได้พัด แต่ต้นไม้หักเอง เห็นเมฆหมอกในกลางคืนเป็นรูปช้างม้าวัวควาย และแรด สิงห์ก็ดี ทั้งนี้ พระพายหากให้เป็น ท่านให้บูชาด้วยธูปเทียน น้ำ 4 กระออม เทียนใหญ่ 5 เล่ม ทำบัตรกว้างคืบหนึ่ง กระทงลูกหนึ่ง ปั้นรูปพระพายขี่ม้า 6 ตัว เอาไปวางทิศพายัพ แล้วให้บูชาด้วยพระมนต์นี้


“โอม-พระพายราช อุปาทฺวตาย ฉวสฺวพาหนาย วายวทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ นลฯ สวาห สวาหาย.”


*อุบาทว์พระโสมราช


---ให้บังเกิดนั้น คือแว่วได้ยินเสียงเจรจาก็ดี น้ำอ้อยไหลออกมาเองจากลำก็ดี เห็ดงอกในเตาไฟในเชิงกราน และหลังคาก็ดี ทั้งนี้พระโสมราชหากให้เป็น ท่านให้บูชาด้วยเครื่องบริขารทั้งปวง เทียนข้าวตอก ดอกไม้ ผ้าขาว เงินทอง ทำบัตรกว้างคืบหนึ่ง กระทงลูกหนึ่ง ปั้นรูปพระโสมราช ขี่บุษบก 7 อัน เอาไปวางทิศอุดร แล้วให้บูชาด้วยพระมนต์นี้


“โอม-พระโสมราช อุปาทฺวตาย สตฺตปุษปกพาหนาย อุตฺตรทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ ฯลฯ สวาห สวาหาย.”


*อุบาทว์พระไพศรพณ์


---ให้บังเกิด คือ หินหักหรือแตกในมือ เงินทองข้าวของหาผู้ลักมิได้ แต่หายไปจาก


---ตนก็ดี ผ้านุ่งห่มมิพอที่ไฟจะไหม้แต่ไฟไหม้ก็ดี ไฟไหม้น้ำและหม้อร้องก็ดี ตำข้าวเปลือกน้อยแต่ได้ข้าวสารมากกว่า ข้าวเปลือกก็ดี ได้ข้าวสารน้อยแต่ได้แกลบรำมากก็ดี ข้าวสารงอกก็ดี ทั้งนี้ อุบาทว์ พระไพศรพณ์ให้บังเกิด ท่านให้บูชาด้วยสรรพเครื่องกระยาหารข้าวน้ำ ธูปเทียน ข้าวตอกดอกไม้ น้ำสามหม้อ ทำบัตรกว้างคืบหนึ่ง กระทบลูกหนึ่ง ปั้นรูปพระไพศรพณ์ขี่โคตัวหนึ่ง เอาไปวางทางทิศอีสาน ให้บูชาด้วยพระมนต์นี้


“โอม-พระไพศรพณราช อุปาทฺวตาย อุสภพาหนาย อิสาณทิฏฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ ฯลฯ สวาท  สวาหาย”


อุบาทว์อันเป็นเทวดาแปดองค์บันดาลขึ้นนั้น ท่านผูกเป็นกลอนไว้อีกนัยหนึ่งว่า……...

----------------------------------------------------------------------------


ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

 ที่มา...http://group.wunjun.com/jitsongkroa/topic/324429-9673

 รวบรวมโดย...แสงธรรม

วันที่ 3 มกราคม 2559

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท02/06/2024
ผู้เข้าชม7,475,211
เปิดเพจ11,608,144
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

view