/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

โองการอัญเชิญเทพ

โองการอัญเชิญเทพ

โองการอัญเชิญเทพ

๐ สมันตา จักกะวาเรสุ อันตะราคัจฉันตุเทวะตา สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง ฯ


๐ ผลิตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิขิตตะจิตตา ปริตตัง ภะณันตุ ฯ


๐ สัคคเคกาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิเขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะขันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระ วะจะนัง สาทะโวเม สุณันตุ ธัมมัสะสวะนะกาโล อะยัมภะทันตา 


๓ ครั้ง )


๐ สาธุ อุกาสะ ข้าพเจ้าจะขอน้อมเกล้านมัสการประณมขึ้นเหนือเศียรสิโรตม์ ด้วยเทพยดาเจ้าจงเปรมปรีปราโมทย์มโนสาร จำนงค์แห่งองค์บรมกษัตริย์ขัตติยวงศ์อันเรืองเดช อีกทั้งท้าวไทยเทเวศทั่วทุกทิศา ข้าพเจ้าจะขออัญเชิยเทพยดาเจ้า จงมาสู่สโมสรประชุมช่วยอำนวยชัย ที่ข้าพเจ้าจะได้ทำการเคารพนบไหว้บูชาครู ขออัญเชิญท่านจงมาสู่ยังโรงพิธี ฯ


๐ ขออัญเชิญเทวัญทุกชั้นฟ้า จงลงมาชูช่วยอำนวยผล


---ขออัญเชิญเทพทั้งหลายในสากล จงมาดลชูช่วยอำนวยชัย


---ขออัญเชิญองค์อินทรปิ่นดาวดึงสา จอมเทวาทุกสถานวิมานใหญ่  จงเสด็จจากฟากฟ้ามาไวๆ เพื่อจะได้รู้เห็นเป็นพยาน


---ขออัญเชิญพระพรหมผู้มีฤทธิ์ ประกาศิตพรชัยในสยาม  เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาธรรม ทั้งโลกสามต่างสยบนบประณม


---ขออัญเชิญเทวาหกชั้นฟ้า จงลงมาเป็นเกณฑ์เป็นปฐม  ครั้นว่าได้ฤกษ์ดีที่อุดม เป็นปฐมมงคลฤกษ์ให้เบิกชัย ฯ


๐ สาธุ สัคเค อยู่ในช่องฉกามาพจรสวรรค์ กาเม อยู่ในรูปภพอันจังหวัดวงศ์ คิริสิ ขะระตะเฏ อยู่ในห้วงมหรรณพสิงขรเขตต์และขุนเขา จันตะลิกเข เทพยดาเจ้าอยู่เนืองแน่นในอากาศ วิมาเน อยู่ในวิมานมาศรัตนมณเฑียรทอง ทีเปรัฏเฐ เทพยดาเจ้าที่อาศัยอยู่ในราชรถแก้วและเรือนหลวง จะ คาเม เทพยดาเจ้าทั้งปวงที่อยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่ ตะรุวะนะคะหะเน เทพยดาเจ้าที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้พฤกษาสานต์ เคหะวัตถุมหิ เขตเต เทพยดาเจ้าที่อาศัยตามบ้านเรือนไร่และโรงนา ภุมมา เทพยดาเจ้าที่อาศัยอยู่บนพื้นภูมิภาค


---จายันตุ เทวา เทพยดาเจ้าทั้งหลายเอ๋ย วันนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญท่าน ให้เสด็จลงมาสโมสรประชุมช่วย ชะละถะละวิสะเม เทพยดาเจ้าที่อยู่ในห้องเหวผา ฝั่งน้ำและบนบกก็มิได้เสมอกัน ยักขะคันธัพพนาคา ใช่แต่เท่านั้น อีกคนธรรพ์และนาคราช ยักษาผู้เป็นใหญ่ ติฏฐันตา สันติเกยัง เทพยดาเจ้าที่มีความสุขทุกตำบล มุนิวะระ วะจะนัง อีกทั้งฤาษีมุรีนาถทุกแห่งหน ท่านที่ศักดิ์ฤทธิรนด้วยตบะเดชา สาธะโว ดูก่อนเทพยดาเจ้าทั้งปวง เม จงเกษมศานต์ตามลำดับ สุณันตุ จงเงี่ยโสตสดับอรรถอันล้ำเลิศ ธัมมัสสะวะนะกาโล ซึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้า นี่แหละประเสริฐในโลกี อะยัมภะทันตา


---วันนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญท่าน ให้ลงมาช่วย อำนวยพระพรชัย ให้แก่บรรดาข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหญิงทั้งชายที่ได้ประณมมือนั่งอยู่ในพิธี พระองค์จงมาประจำราศี ให้มีแต่ความเจริญยิ่งวัฒนา ด้วยใจเป็นศรัทธา สร้างบารมีปอย่าได้ฝืดเคืองข้องขัด ทรัพย์สมบัติจงมากมี อันตรายอย่าย่ำยี โรคภัยไม่มีมาบีทา จงสมความมุ่งมาตรปรารถนา ให้สูงยิ่งด้วยปัญญา ทำสิ่งใดนั้นหนาจงได้ผล ครั้นปฏิบัติท่องบ่นในตำรา เวทย์มนต์คาถาให้ศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วยบุญฤทธิ์ ทุกประการ เทอญ ฯ


(ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ)


๐ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ


๐ นะโม  สิบนิ้วของข้าพเจ้า จะยอยกขึ้นหว่างคิ้วชุลีไหว้ พระศรัตนตรัยโมลีโลก  อุบัติอยู่ในโอฆะทั้งสามภพ  ไม่เทียมเทียบเปรียบปรารภ   ครบถึงสอง  ตัสสะ  ภะคะวะโต  แห้งพระองค์ทรงเครื่องสิกขาเพศ  ข้าพเจ้าขอยอกร  ขึ้นเหนือเกศ  ต่างประทุมเมศประทุมทอง  เนตรของข้าพเจ้าทั้งสองต่างประทีปแก้ว  อะระหะโต แห่งพระองค์ทรงหักเสียแล้วซึ่งกิเลส  สัมมาสัมพุทธัสสะ ท่านตรัสรู้เนยยะธรรมด้วยพระองค์เอง  ทรงพระปัญญาเล็งสัพพัญญู ซึ่งเป็นบรมครูผู้หลักโลก


---หวังจะพาสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามจัตตุโลกโอฆะสงสารมาประหารหัก ซึ่งสารประจักษ์อันประกอบไปด้วยกำและกง ไม่ยอมให้สัตว์นั้นเวียนวงอยู่ในภพทั้งสาม จึงได้พระนามว่า อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ดับซึ่งโทโส โมโหหาย โลภะละลายในทางบาป ทรงอสระภาพเรืองพระเดช ทรงสิกขาเภทเป็นชิโนรส ย่อมจะเปลืองปลดตัดกิเลส พระองค์เล็งเห็นเหตุแล้วจึงหลบหนี

( ขอประทานเสริมสร้างบารมีปกเกล้าเกศีแก่ข้าพเจ้านี้ เถิด ) ฯ


๐ โย พุทโธ อันว่าพระสรรเพชรทุกพระองค์ ผู้ทรงพระนามสี่ประการ นามคุณเบื้องต้นเป็นประธาน คือพระอะระหัง สัมมาสัมพุทโธ พระองค์ทรงสถิต ยังรัตนบัลลังก์อันวิจิตร ก็บังเกิดด้วยบุญฤทธิ์บารมี วาระโพธิมูเล ใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์พฤกษมงคล มาระสะเสนัง ยังพญามารกับพวกพล ให้พินาศหลีกหนี สำรวมอินทรีย์ของพระองค์ ตังปะมะมามิพุทธัง ข้าพเจ้าจะน้อมเศียรศิริโรตม์ ไหว้ไปพร้อมทั้งหมดด้วยกายวาจามสุจริต


๐ โย ธัมโม อันว่าพระนวโลกุตตระเจ้าเก้าประการ สิบทั้งปริยัติ เป็นปริโยสารอย่างยิ่ง นิยากัสสะ ธรรมนี้แหละจะนำชายหญิงให้มีสุข ดับสังขารทุกข์ให้สิ้นโศก เข้าสู่ศิวะโมกข์นิพพานเมือง


๐ โย สังโฆ ข้าพเจ้าจะขอน้อมกายถวายบูชา พร้อมไปด้วยสัจจาอันถือมั่น แห่งพระสงฆ์ผุ้ทรงพรหมจรรย์จารีตธรรม จงมาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูกิจ ซึ่งองค์เทพได้ลงสู้ร่างสิงสถิต เกื้อหนุนจุนเจือช่วยเหลือมนุษย์ ด้วยใจปราศจากราคี มีแต่ความบริสุทธิผ่องแผ้ว ประดุงดังประทีปแก้วส่องนำทาง สิ่งใดที่เห้นว่าขัดขวาง ก็ได้อุตส่าห์ถากถางอย่างน่านิยม ให้พร้อมสมบูรณ์พูนอุดม ประหนึ่งร่มโพธิแก้วร่มโพธิทองที่สอดส่องเสริมสร้าง ด้วยเล็งเห็นความสว่าง ตามทางธรรมธีรคุณ จึงยึดเหนี่ยวพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เป็นบันไดเดิน จึงตั้งใจมิให้เหินห่างหาย โดยน้ำจิตผ่องใสศรัทธากล้า หวังจะช่วยเหล่าชาวประชา ด้วยความศรัทธาบารมีในครั้งนี้เถิด ฯ


( ลั่นฆ้องสามทีโห่ด้วยช่วยอวยชัย ปี่พาทย์บรรเลงเพลงครอบจักรวาล )


๐ ศรี ศรี สิบนิ้วของข้าพเจ้าจะขอน้อมเกล้านมัสการ คุณแก้วสามหระการเป็นยอดยิ่ง อันเป็นมหามงคลมิ่งทั่งภิภพ สิ้นทั้งมหรรณพทุกขอบเขตแผ่อำนาจ ข้าพเจ้าขอคารวะครูครูผู้รู้ไสยศาสตร์ จึงได้ร้องประกาศตามหลักการ คุณครูที่ได้ฝึกหัดมาจนเชี่ยวชาญ ทั้งครูอาจารย์ที่ได้ไหว้วานไถ่ถาม ทั้งครูแนะครูนำ ครูพักลักจำ ครูกระทำพิธี อันเป็นปิ่นมหาอิสราธิบดีดิลก จงมาชูช่วยอุปถัมภกแก่ข้าพเจ้า อีกทั้งปิตุเรศเกศเกล้าและชนนี อีกทั้งเทพยดาทุกราศีพร้อมสะพรั่ง จงมาสถิตยับยั้งคอยรักษา ช่วยอนุโมทนาอุปัฏฐาก ตามหลักพระประสงค์ที่แจ้งเหตุ ขอเดชะพระโลกเชตุโลกุตระ จงมาประสิทธิประสาทพรในวันนี้ ฯ


๐ ตามตำหรับเรียนรู้ไหว้ครูก่อน ขอยอกรประณมก้มเกศา  ต่างดอกไม้ธูปเทียนที่เรียนมา ขอบูชาโดยกำหนดครูบทกลอน  ทั้งครูร้องครูแหล่ที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทุกทิศได้เมตตามาสั่งสอน อักขระวรรณยุกต์ครบทุกตอน ตามบทกลอนดีๆ ที่เรียนมา ครูพิราพพิรอดยอดตำรับ ทั้งคำร้องกลอนขับเพราะนักหนา ท่านได้สร้างภาพพจน์บทเสภา ขอบูชาพระมุนีร้อยแปดองค์ ทั้งทางร้องทางแหล่ให้คล่องตัว ทำพิธีโดยทั่วอย่าลุ่มหลง ให้จำแม่นสำคัญเป็นมั่นคง ขอท่านจงรับพานที่บูชา ฯ


*เคารพครู


๐ หยิบพานขึ้นบูชา ขึ้นเหนือเศียร ดอกไม้ธูปเทียน ไหว้คุณครูที่บูชา


๐ไหว้พระพุทธไหว้พระธรรม ท่านกล่าวขาน ไหว้ครูบา ไหว้พระ สงฆ์ ไหว้องค์อินทร์๐ไหว้ทั้งปวงเทวฤทธิ์ สถิตยังถิ่น ไหว้พระอินทร์ ไหว้พระพรหม ไหว้ บรมครู


๐ไหว้พระพุทธเจ้าหลวง ทรงห่วงอยู่ ไหว้พ่อครูพราหมณ์ศิวรยา ดั่งขานไข


๐ ไหว้บิดามารดา เลี้ยงมาจนใหญ่ ไหว้บิดามารดา เลี้ยงมาจนใหญ่ ท่านปลูกฝังดวงใจ ใฝ่ถวิล


๐ ไหว้ครูในคอ มาต่อปลายลิ้น ไหว้ครูในคอ มาต่อกบิล หญิงชายได้ยิน สวัสดี


*เคารพครู (อีกแบบหนึ่ง )


๐ ประณมหัตถ์นมัสการ ขึ้นเหนือเศียร ต่างธูปเทียนไหว้คุณครู ขึ้นบูชา


๐ จะขอเคารพคุณ บิดรมารดา ที่ได้เลี้ยงดู ลูกมา จนโตใหญ่


๐ จะขอเคารพคุณ พระรัตนตรัย ที่ได้คุ้มครอง ประเทศไทย ให้ร่มเย็น


๐ จะขอเคารพคุณ ครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรม ลูกศิษย์มา จนเชี่ยวชาญ


( ปี่พาทย์บรรเลงเพลง รัว ต่อด้วยเพลง วา เพื่อเข้าสู่การอัญเชิญเทพ )

*อัญเชิญเทพ


๐ โภนโต เทวะสังขาโย สะหัสสะ เทวะสังฆาจะ สัพเพอินทรา ปะมะนามะยัง สันติเทวา รักขันตุ สัพะพทา ฯ


๐ ณ บัดนี้ ข้าพเจ้า จะขอน้อมเกล้าประดิษฐาน อัญชุลีประณมน้อย ขึ้นเหนือเศียรศิโรตม์ เทพยดาเจ้าจงเปรมปรีปราโมทย์ มโนสารจำนงแห่งองค์พระมหากษัตริย์ขัตติยวรวงศ์อันเรืองเดช อีกทั้งท่านท้าวไทยเทเวศทั่งทุกทิศา 


๐ อนึ่ง ข้าพเจ้า ขออาราธนา คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า อีกทั้งคุณพระบิดามารดา คุณพระอุปัชฌาย์อาจารย์ คุณพระฤาษีดาบสอีกทั้งนักพรตและนกสิทธิวิทยาธร อีกทั้งเทพเทวาผู้เป็นเจ้าฟ้า เธอจึงเสด็จมาประสิทธิพระพรชัยให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระมหาเทพเทวาทั้งหลายทั่วพื้นปฐพีดล พระฤาษีทั้งร้อยแปดตนท่านมาดลบันดาล ด้วยสรรพสิทธิวิทยา พระครูพาครูเฒ่า ครูพักลักจำและอักษร สถาพรกรรมสิทธิ์ ให้แก่ข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้เถิด ฯ


๐ อิติปิโส ภะคะวา ข้าพเจ้าขออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาอยู่เหนือเกล้าเหนือผม ขออัญเชิญพระพรหมเสด็จมาอยู่บ่าเบื้องซ้าย ขออัญเชิญพระนารายณ์เสด็จมาอยู่บ่าเบื้องขวา ขออัญเชิญพระคงคาเสด็จมาเป็นน้ำลาย ขออัญเชอญพระพายเสด็จมาเป็นลมปาก ขออัญเชิญพญานาคเสด็จมาเป็นสร้อยสังวาลย์ ขออัญเชิญพระกาฬเสด็จมาเป็นดวงใจ ข้าพเจ้ากระทำการสิ่งใดเมื่อใด ภูติใดพรายใด อย่าได้มาเบียดเบียนบีทา อย่าได้ประมาทพลาดพลั้ง ขออัญเชิญคุณครูแต่หนหลัง ขออัญเชิยคุณพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ เดชะคุณครูบาธิบายอันเลิศล้ำ คุณครูอยู่ในถ้ำ ขอท่านจงมาช่วยอวยชัยให้แก่ข้าพเจ้า ฯ


๐ พุทธังปสิทธิมหาปสิทธิ ธัมมังปสิทธิมหาปสิทธิ สังฆังปสิทธิมหาปสิทธิ อิทธิฤทธิ อิทธิฤทธัง อิติปสิทธิ ภะวันตุ เม ภะวันตุ เต ฯ


( ปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ )


๐ ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระวิษณุกรรมก่อน ขอยอกรประณมก้มเกศา เพราะว่าท่านเป็นผู้รู้การโยธา ขอเชิญท่านเสด็จมาช่วยสร้างโรงพิธี ยาวรีสามสิบหกห้อง ซึ่งจะได้เป็นที่รับรองปวงเทพเทวา ซึ่งจะได้อัญเชิญมา ณ กาลวันนี้ ฯ


( ทำเพลงตระนิมิต )


๐ สาธุ สาธุ ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญผู้ที่เจริญด้วยบารมี สถิตยังที่สถานพิมานแมนแดนสวรรค์ ตั้งแต่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ทั่วถึงทั้งสิบหกห้องชั้นฟ้า ขออัญเชิญให้ท่านจงเสด็จลงมา เพื่อจะได้เป็นสักขีพยานในการพิธี ทุกชั้นฟ้าทุกราศี ณ กาลบัดนี้ ขออัญเชิญเสด็จลงมาตามลำดับเชิญประทับ ณ โรงราชพิธี ฯ


( ทำเพลงตระอัญเชิญ )


๐ ข้าพเจ้าขออัญเชิญทวยเทพทั้งหลายให้แจ้งประจักษ์ตามหลักการ อันพระสยมบรมพรหมญาณ พระอิศวร พระนารายณ์ ท้าวสักกะเทวราช พรหมาธิราชเจ้า ท่านท้าวมาตุลี ท้าวมาลีวราชสหัสนัยไตรตรึง อัญเชิญถึงท่านท้าวมหาพรหม ท้าวกบิลพรหม และพระพรหมที่เหมาะสมกับงานพิธี นอกจากนี้ยังมีเหล่าอัมรินทร์อินทรา สมเด็จพระแม่อุมาเทวี พระนางลักษมี พระนางสุรัสวดี พระพิฆเนศ พระขันธกุมาร พระโพธิสัตว์ผู้สำเร็จญาณอวโลกิเตศวรกวนอิม และเหล่าเทพอรชุนผู้ประกอบด้วยบุญฤทธิ์ พระอาทิตย์ พระจันทร์ เชิญมาด้วย เหล้าเทพเทวาจงมาช่วยกันในวันนี้ ฯ


( ทำเพลงเหาะ )


๐ นอกจากนี้ยังมีเทพนารีทั้งหลาย มิต้องอรรถาธิบายระบุนาม ข้าพเจ้าเฝ้าพยายามจะอัญเชิญท่านทุกพระองค์ จงเสด็จลงมาทั่วหน้ากันในวันนี้ ฯ


( ทำเพลงชุบ )


๐ ลำดับต่อจากนี้ ยังมีพระฤาษีชีไพรที่ได้บำเพ็ญพรตอยู่ตามเทือกเขาและถ้ำไม่กำหนด ตั้งแต่ พระฤาษีนารอด พระฤาษีนารายณ์ พระฤาษีตาไฟ พระฤาษีตาวัว พระฤาษีปลัยโกฏิ พระฤาษีพิราพ พระฤาษีบรมโกฏิ พระฤาษีปัญญาสด พระฤาษีสมมิตร พระฤาษีกัสสปะ พระฤาษีไตรภพ พระฤาษีทัศมงคล พระฤาษีโคดม พระฤาษีโคบุตร พระฤาษีโพธิสัตว์ พระฤาษีเพชรฉลูกัญ พระฤาษีชนก พระพรตมุนี พระฤาษีพรหมเมศ พระฤาษีพระหมนาเรศ จตุทิพยเนตร เกศโกมุด สัตบุศ สัตบง ทั่วกระทั่ง พระฤาษีพิราพพิรอด ยอดตำรับ และไกรสร ขออัญเชิญทั้งร้อยแปดพระองค์ที่ทรงศีลสังวรทั้งหมด ที่ทรงพรตพรหมจรรย์ อาศัยอยู่ทุกสถาน ป่าหิมพานต์ เขาไกรลาส สัตบงกศ ขอเชิญท่านทั้งหมด จงเสด็จมาประสิทธิประสาทพร ให้พวกข้าพเจ้าจงถาวรวัฒนา ณ บัดนี้ ฯ 


( ทำเพลงเสมอเถร )


๐ ใช่แต่เท่านั้น ท่านท้าวชมพูทวีป เจ้ากรุงพาลี พระภูมิเจ้าที่อันเรืองอำนาจ เมื่อได้ยินเสียงก้องร้องประกาศ ด้วยใจสะอาดปราศจากราคี ทั้งแมรธรณี แม่คงคา แม่พระเพลิง แม่พระพายที่เคารพ อีกทั้งพระแม่โพสพและพระพิรุณ อันมีพระเดชพระคุณที่ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้ามีใจภักดี ศรัทธากล้า ทั้งเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตา พระยายมราชยมบาล ทั้งเทวทูต นายทวาร ขอจงเสด็จมาป้องกันอันตราย ปัดโรคปัดภัยปัดเสนียดจัญไร บันดาลโชคให้มีชัย ข้าพเจ้าจึงใคร่ขออัญเชิญท่านทั้งหลาย ให้มาประชุมในวันไหว้บูชาครู ขออัญเชิญเสด็จมาสู้โรงราชพิธี ทุกๆพระองค์ ณ บัดนี้ ฯ


( ทำเพลงเสมอข้ามสมุทร )


๐ อีกทั้งครุฑาวาสุกรี กินรี กินรา กินนร เพชรพระยาธร ที่เขาไกรลาศหิมพานต์พิมานแมนแดนสวรรค์สถานพิมานฉิมพลี ข้าพเจ้านี้ขออัญเชิญมาฯ


( ทำเพลงบาทสกุณี )


๐ ขออัญเชิญพระราหู พิเภก ทศกัณฐ์ กุมภกรรณ อินทรชิต รามสูร ท้างคีรีเนตร ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวสหัสกรรณ ทศคีรีวรรณ ทศคีรีธร อากาศตะไล ไตรตรึง วิรุญจำบัง ไมยราพ พระพิราพผู้มีคุณ อีกทั้ท้าวหิรัญฮู วัรุฬหก วิรุฬปักษ์ นนทยักษ์ อนันตยักษ์ สาตาคีรียักษ์ เหมวันตยักษ์ อาฬวกยักษ์ จักให้มาช่วยเจือจุนหนุนนำ โพยภัยไม่มาย่ำยี ด้วยเกรงฤทธิ์บารมี ใครจะกระ ทำย่ำยีไม่แผ้วพาน ขออัญเชิญทุกๆท่านที่เอ่ยพระนาม มาประจำยังโรงพิธี ฯ


( ทำเพลงเสมอมาร )


๐ อีกทั้งท้าวเจ้ากรุงบาดาล ท้าวพุฌงนาคราชา นาคราช คนธรรพ์ นาฏกุเวร ผู้เป็นใหญ่ วิชาธร วิทยาธร จงเสด็จมาช่วยอำนวยพรให้โชคชัย ขอเชิญให้มาประทับในโรงราชพิธี เพื่อจะเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ฯ


( ทำเพลงกลม )


๐ ในลำดับนี้ ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญ ตั้งแต่ปฐมบรมจักรีวงศ์ พระมหากษัตริย์ในแผ่นดินไทยทุกๆพระองค์ ตั้งแต่บรรพบุรุษและผู้มีคุณต่อประเทศชาติทุกท่าน ขออัญเชิญเสด็จมาในงานการมงคลในครั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นศักดิ์และศิริมงคล เพราะพระองค์ช่วยดลแผ่ผลอันสมบูรณ์ ฯ


( ทำเพลงสยามมานุสติ )


๐ นอกจากนี้ก็ยังมี องค์เทพ พระฤาษี ผู้ที่แก้ชรามาไม่ไหวไม่ทันต่อเหตุการณ์ ข้าพเจ้าขออัญเชิญท่าน ให้ใช้ในการปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์ สำรวมจิตย่อย่นหนทางมา เพื่อจะได้ให้ทันเวลา เมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วก็ช่วยอวยพรเพิ่มบารมีผู้ที่อยู่ในที่นี้ จงยกมือพนมนอบนบจบถึงหัว เพื่อจะได้รับยันต์ไว้ป้องกันตัวตลอดไป พนมมืออธิษฐานใจไว้ให้จบ เพลง ฯ 


( ทำเพลงตระบองกัณฑ์ )


๐ ขออัญเชิญคุณครูผู้รู้ไสยศาสตร์ทุกๆวงการ ที่ได้ประสิทประสาทวิชาเป็นสมบัติของส่วนตัว ตั้งแต่ประถมประชาบาลสารพัด ทั้งครูสอนครูหัดครูแนะครูนำ หรือครูพักลักจำตามบรรดาที่ท่านล่วงลับไปแล้ว ข้าพเจ้าซาบซึ้งถึงพระคุณท่าน จึงขออัญเชิญมาโดยพร้อมเพรียงกัน และทั้งท่านบรรพบุรุษสุดเคารพของเหล่าลูกหลาน พร้อมทั้งเหล่ากุมารากุมารี ที่ทรงฤทธีทุกท่าน เชิญมาพร้อมกันอำนวยอวยพรชัย ในกาลบัดนี้ ฯ


( ทำเพลงเสมอผี )


๐ เมื่อท่านได้สดับรับทราบการอัญเชิญแล้ว ก็ลงมาประชุมกัน เพื่อจะได้เป็นสักขีพยาน อวยพระเพิ่มโพธิสมภาร ให้กับเจ้าของงานที่มั่นคง ผู้มีจิตมุ่งตรงด้วยความดีทั้งหลาย ในงานพิธี ขอให้ทุกท่านได้รับบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน พ้นจากความทุกข์รับแต่ความสุขสำราญ มีโขคลาภนานาประการ ที่ดีมีจิตสร้างสรรค์ ระลึกถึงพระคุณท่าน จึงได้จัดงานการมงคล ขึ้นมาในวันนี้ ฯ


( แตรสังข์ ฤกษ์ชัย ทำเพลงรัวสามรา พราหมณ์เข้าที่และเสมอเข้าที่ )
---------------------------------------------------------------------------
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

ที่มา....http://board.palungjit.org/f17/%E0%B8%AD%E

รวบรวมโดย...แสงธรรม

อัปเดท วันที่ 30 มกราคม 2559

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท22/05/2024
ผู้เข้าชม6,852,260
เปิดเพจ10,767,779
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

view