/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

ประวัติพญานาค

ประวัติพญานาค

ประวัติพญานาค

พญานาคแบ่งออกเป็น ๔ ตระกูลใหญ่ ดังนี้๑) ตระกูลวิรูปักข์เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีทอง ในกำเนิดนาคสี่ตระกูลนี้ พญานาคตระกูลวิรูปักข์นี้ถือว่าเป็นราชาใหญ่กว่านาคทั้งปวง ท้าววิรูปักข์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาราช ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก


๒) ตระกูลเอราปักถะ เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีเขียว


๓) ตระกูลฉัพยาปุตตะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีรุ้ง


๔) ตระกูลกัณหาโคตรมะ เป็นนาคที่มีผิวกายเป็นสีดำ


---นอกจากนี้ ยังได้แบ่งพญานาคออกเป็นตระกูลย่อย ๆ ออกไปอีกถึง ๑,๐๒๔ ชนิด คือพวกสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู ทั้งที่เป็นงูเห่า งูจงอาง งูเหลือม และงูทุกชนิดถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งสิ้น


*พญานาคแบ่งตามหน้าที่ออกเป็น ๔ พวก ตามระดับของนาค คือ


๑) นาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานของเทวดา


๒) นาคกลางหาว มีหน้าที่ให้ลมให้ฝน


๓) นาคโลกบาล มีหน้าที่รักษาแม่น้ำลำธาร


๔) นาครักษาขุมทรัพย์มีหน้าที่รักษาขุมทรัพย์ในดิน และป่าไม้ นอกจากนี้พญานาคยังแบ่งออกได้เป็นกามรูปี พญานาค คือ ญานาคที่เสวยกามคุณ อพามรูปี พญานาค คือ พญานาคที่ไม่เสวยกามคุณพญานาคบางพวกมีอายุสั้น บางพวกก็มีอายุยืน อาจจะมีอายุยาวนานเป็นกัลป์ ก็ได้อย่างพญานาคตัวหนึ่งชื่อพญานาคกาละมีอายุยืนยาวมาก ตั้งแต่พระพุทธเจ้ากุสันธะจนถึง พระสมณโคตมะ และจะมีอายุจนถึงพระศรีอาริยะเมตไตย์ ในคัมภีร์ปรมัตถโชติกพมหาอภิธรรมมัตถสังหฏีกา องค์นาคาธิบดีทั้ง ๗ องค์ (แต่ละเศียร) นั้น คือ กษัตริย์แห่งเมืองบาดาลที่ปกครอง วังนาคินทร์ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละองค์เป็นพญานาคที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบอยู่ในศีลในธรรมแล้วทั้งสิ้น องค์นาคาธิบดีทั้ง ๗ องค์ (แต่ละเศียร) มีพระนามดังต่อไปนี้


 • ๑. พญาอนันตนาคราช เชื่อว่าเป็นบัลลังก์ของพระวิษณุนารายณ์ปรมนาถ ณ เกษียรสมุทร ๒๘ อนันตนาคราชนั้นมีกายใหญ่โตมหึมา มีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันเศียร มักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงาม


 • ๒. พญามุจลินท์นาคราช เป็นพญานาคมีอานุภาพมาก อาศัยอยู่ที่สระโบกขรณี ใกล้ต้นไม้มุจลินท์ สายพันธุ์ของพญามุจลินท์นาคราช คือ พญานาค ๗ เศียร ซึ่งสืบสายพันธุ์มาจนถึงพญาศรีสัตตนาคราช (นาคาธิบดีสีสัตตนาคบาดาล) ซึ่งเชื่อว่าเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคที่ฝั่งลาว


 • ๓. พญาภุชงค์นาคราช เป็นพญานาคที่มีผิวกายเป็นสีเทา มีหงอนและเศียรสีแดง มีเศียร ๑ เศียร เป็นเจ้าวิสุทธิเทวา เป็นพญานาคราชประจำองค์พระศิวะเทพ หรือพระอิศวรเจ้า อยู่ในตระกูลฉัพพะยาปุตตะ


 • ๔. พญาศรีสุทโธนาคราช เป็นพญานาคมีผิวกายสีเขียวมรกตมีเศียรสีทอง ๙ เศียร ผู้ครองเมืองหนองกระแสทางฝั่งไทย และมีบริวาร ๕,๐๐๐ ตัว เป็นพญานาคที่ชอบรักษาศีลปฏิบัติธรรม และมาที่วัดพระธาตุพนมเสมอ เป็นเพื่อนกันกับพญาศรีสัตตนาคราชที่ปกครองอยู่ทางฝั่งลาว ต่อมาเกิดการสู้รบกันนานถึง ๗ ปี เรื่องการแบ่งอาหารไม่ยุติธรรม พระอินทร์จึงยุติสงคราม ด้วยการให้พญานาคทั้งสองสร้างแม่น้ำแข่งกัน พญาสุทโธนาคราช จึงพาบริวารไพร่พล อพยพ ออกจากหนองกระแส สร้างแม่น้ำมุ่งไปทาง ทิศตะวันออกของหนองกระแส เมื่อถึงตรงไหนที่เป็นภูเขาก็ คดโค้งไปตามภูเขา หรืออาจจะลอดภูเขาบ้างตามความยากง่ายในการสร้าง พระสุทโธนาคเป็นคนใจร้อน แม่น้ำนี้ จึงคดโค้ง เรียกชื่อว่าแม่น้ำโขง


 • ๕. พญาศรีสัตตนาคราช มีความเชื่อว่าเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคแม่น้ำโขงด้านฝั่งลาวมีเศียร ๗ เศียร เป็นตระกูลพญานาคที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล มีความใกล้ชิดพระพุทธองค์ และ พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นต้นตระกูลแห่งพญานาคทั้งหมด มีบริวาร ๕,๐๐๐ ตัว เป็นพญานาคที่ชอบรักษาศีลปฏิบัติธรรม และมาที่วัดพระธาตุพนมเสมอ เป็นเพื่อนกันกับพญาศรีสุทโธนาคราชที่ปกครองอยู่ทางฝั่งไทย


 • ๖. พญาเพชรภัทรนาคราชหรือพญาเกล็ดแก้วนาคราช เป็นพญานาคที่มีผิวกายสีเงินเหมือนแก้ว มีหงอนและเศียรสีแดง มีเศียรเดียว เป็นลูกขององค์อนันตนาคราช


 • ๗. พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช เป็ นพญานาคาราชตระกูลกัณหาโคตมะองศ์สีดำ มีผิวกายเป็นสีดำ อายุเก้าหมื่นปี มนุษย์มีอาวุธทรงฤทธานุภาพ คือ ตรีศูรย์ปกครองอาณาจักร ใต้ทะเลแอตแลนติส ดูแลโซนยุโรปทั้งหมด มีวิมานใต้ทะเลเป็นทองทั้งหมด มีหน้าที่กวาดล้างคนชั่วด้วยการทำ แผ่นดินไหวสึนามิ พายุฝนลมต่าง ๆ คนดีท่านจะให้คณุ มีฤทธิ์เดชชนะศัตรูเมตตามหานิยม ผ่านความเจริญรุ่งเรือง และร่วงโรยของอารยะธรรมมนุษย์มาแล้วหลายครั้ง สำหรับฝรั่ง จะคุ้นเคยท่านในภาพของเทพโปเซดอน ซึ่งในการเทียบชั้นของพญานาคนั้น ให้องค์นาคาธิบดี เทียบเท่า พระเจ้าแผ่นดิน


---กษัตริย์องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธ เดิมเป็นนาคธรรมดาสังเกตจากที่มีเศียรเดียวแต่ได้เป็นองค์นาคาธิบดี(กษัตริย์แห่งนาค) ฝั่งไทย เพราะองค์อิศวรประทานให้เนื่องจากได้ทำความดีความชอบในการค้นหาโคศุภราชขององค์อิศวร เมื่อครั้งโคศุภราชหนีมาเที่ยวบนโลกมนุษย์ปกติเหล่าพญานาคที่มีสัมมาทิฎฐิเป็นผู้ที่ถือศีลแปดเคร่งครัด มุ่งในการบำเพ็ญเพียร เกิดความเบื่อหน่ายในกำเนิดในภพชาติของความเกิดเป็นพญานาคจะไม่ทำร้ายใคร แต่ก็มีพญานาคชั้นเลว หรือที่เรียกว่าเงือก เป็นผู้ไม่ถือศีล มีมิจฉาทิฏฐิชอบทำร้ายมนุษย์ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพตามแม่น้ำนาคมีพิษร้ายสามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ด้วยพิษถึง ๖๔ ชนิด ซึ่งตามตำนาน ๒๙ กล่าวว่า สัตว์จำพวกงู แมงป่อง ตะขาบ คางคก มด ฯลฯ มีพิษได้ก็ด้วยเหตุที่นาคคายพิษทิ้งไว้ แล้วพวกงูไปเลียพวกที่มาถึงก่อนก็เอาไปมาก พวกมาที่หลัง เช่น แมงป่อง กับ มด ได้พิษน้อย

---แค่เอาหางเอาหัวป้ายเศษพิษสัตว์จำพวกนี้จึงมีพิษน้อยและพญานาคต้องคายพิษทุก ๑๕ วัน พิษของพญานาคนั้น ถ้าใครโดนพิษแล้วจะมีลักษณะอาการ คือร่างของผู้ถูกกัดจะแข็งราวกับหิน บริเวณรอยแผลที่กัด จะเน่าและมีน้ำเหลืองไหลออกมา พญานาคมีพิษที่กัดแล้วคน ๆ นั้นจะมีอาการร้อนรอยแผลคล้ายถูกรอยไฟไหม้ อาการเหมือนถูกฟ้าผ่า พญานาคมีวิธีทำอันตรายที่แตกต่างกัน คือใช้เขี้ยวขบกัดแล้ว พิษค่อยแผ่ซ่านไปทั้งตัว ใช้ตามองดูแล้วพ่นพิษออกมาทางตา ใช้ร่างกายกระทบสัมผัส พิษจะแผ่ออกมาทั้งตัว ใช้ลมหายใจพ่นพิษออกมาและพิษนั้นจะแผ่ซ่านไปทั่วทั้งตัว ถ้าเปรียบเทียบอุปนิสัยระหว่างพญานาค ในคัมภีร์สันสกฤตส่วนใหญ่จะมีนิสัยดุร้ายขาดความเมตตา ชอบแสดงอิทธิฤทธิ์ทำลายชีวิตมนษุย์และสิ่งต่าง ๆ ให้พินาศอย่เูสมอจะมีนาค ที่มีอุปนิสัยดีอยู่ไม่กี่ตนแต่นาคในคัมภีร์บาลีส่วนใหญ่เป็นนาคที่มีอุปนิสัยดีใฝ่ ธรรมทั้งนี้เพราะนาค


*สรุป


---จึงกล่าวได้ว่า รูปร่างของนาคนั้นสามารถปรากฏร่างในลักษณะสภาพของความเป็นสัตว์ทิพย์กึ่งเทพ และสัตว์ เสวยทิพย์สมบัติบนสวรรค์วิมารดุจดังเทวดาถ้าปรากฏในลักษณะทิพย์กึ่งเทพ ก็จะมีลักษณะเป็นมนุษย์นาคมีเครื่องประดับคล้ายเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ถ้าปรากฏในลักษณะที่เป็นสัตว์ก็เป็นงูที่แผ่พังพานมีขนาดยาวใหญ่ กว่างูธรรมดาอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกและตามแม่น้ำ เช่น กาฬนาคราช ที่อาศัยอยู่ใต้แม่น้ำเนรัญชรา บนเศียรพญานาคมีเครื่องหมายสวัสดิกะและมีจำนวนเศียรแตกต่างกันไปตั้งแต่ ๑ เศียร ๓ เศียร ๕ เศียร ๗ เศียร และ ๙ เศียร มีลิ้นสองแฉก และมีกายสีต่างกันตามตระกูล เช่น ตระกูลวิรูปักข์เป็นนาคมีผิวกายสีทองเป็นราชาของนาคทั้งสี่ประเภท ท้าววิรูปักข์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาราชที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้าน


*ทิศตะวันตกพญานาคแบ่งตามหน้าที่ออกเป็ น ๔ พวก ตามระดับของนาค คือ


(๑) นาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานของเทวดา


(๒) นาคกลางหาว มีหน้าที่ให้ลมให้ฝน


(๓) นาคโลกบาล มีหน้าที่รักษาแม่น้ำลำธาร


(๔) นาครักษาขุมทรัพย์ มีหน้าที่รักษาขุมทรัพย์ในดิน และป่าไม้ พญานาคแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ


(๑) กามรูปี พญานาค พญานาคที่เสวยกามคุณ  (๒) อพามรูปี พญานาค พญานาคที่ไม่เสวยกามคุณ


---นอกจากนี้ยังได้แบ่งพญานาคออกเป็นตระกูลย่อยๆ ออกไปอีกถึง ๑,๐๒๔ ชนิดนาคเป็นผู้รักษาสมบัติมั่งมีทรัพย์ในคัมภีร์บาลีจึงมีเรื่องพญานาค ตอบแทนผู้กระทำความดีด้วยทรัพย์สมบัตินั้น พญานาคที่มีมิจฉาทิฏฐิสามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ด้วยพิษถึง ๖๔ ชนิด และปกติพญานาค จะคลายพิษทิ้งทุก ๑๕ วัน

*การบูชาพญานาคเพื่อขอให้เกิดโชคลาภ


---เรื่องโชคลาภหลายๆคนอดถามไม่ได้ได้เกี่ยวกับโชคลาภว่าบูชาพญานาคจะมีโชคลาภหรือไม่ ความจริงเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับกรรมและและวาระของแต่ล่ะบุคคลด้วย ส่วนพญานาคท่านเป็นผู้ที่สามมารถเข้าถึงทรัพย์ในดินและน้ำ เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ จึงมีความเป็นเป็นเลิศในด้านโชคลาภ  และการการช่วยเหลือของพญานาคก็จะมีข้อจำกัดน้อยว่าพระสงฆ์ พญานาคสามารถช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ได้แต่ไม่เกินกฎแห่งกรรม เช่น ชาวบ้านท่าหนองจันทร์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แห่ไปกราบไหว้บูชาขอโชคลาภจากดินจอมปลวกที่เกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายหัวพญานาคจำนวน ๓๒ หัว ทำให้ทำให้ถูกหวยใต้ดินในงวดวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งการกราบไหว้บูชาดินจอมปลวกนี้พญานาคนี้ เป็นความเชื่อของแต่ล่ะบุคคล บางคนก็มาเพื่อขอโชคลาภ บางคนก็มากราบไหว้เพื่อสิริมงคลเท่านั้น ก่อนที่จะพบดินจอมปลวกพญานาคนี้ มีผู้นิมิตเห็นงูยักษ์มาบอกว่าจะมาจำพรรษาที่วัดบ้านหนองจันทร์แห่งนี้ และต้องการให้ประชาชนเลื่อมใสศรัทธา รู้จักเข้าวัดทำบุญ บูชาในสิ่งที่ควรบูชา


---การบูชาเพชรนาคา หรือ เพชร ๗ มณี ๗ แสงเชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์พลังลึกลับอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ที่ประชาชนสนใจแสวงหามาบูชา ซึ่งมีความเชื่อว่าวัตถุนี้เกิดขึ้นมาด้วยบุญญาธิการแห่งการบำเพ็ญเพียรพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งที่ตั้งจิตอธิฐานปรารถนาที่จะได้ลงมามาตรัสรู้เป็นองศ์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เพชรพญานาค จะมีความพิเศษต้องขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมี และการประพฤติปฎิบัติของผู้ที่ครอบครองเพาะสามารถเปลี่ยนสี จากอ่อนเป็นสี่เข้มหรือเปลี่ยนสีต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ และเปลี่ยนเป็นขุ่นหรือใสตามสภาวะจิตของผู้ครอบครอง เพชรพญานาคสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ สัณฐานใหญ่ คือ


๑. สัณฐานลูกรักบี้ รูปร่างกลมยาวเรียวหัวท้ายเรียว ยาว ๒-๓ ซ.ม. จนถึง ๙-๑๐ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท เป็นเพชรนาคาและเป็นเหล็กไหล เหมือนแม่เหล็ก หรือแบบดูดไม่ติด


๒. สัณฐานเหมือนพลอยหลังเบี้ย แบ่งออกได้ ๒ แบบ คือ 


 • ๒.๑ รูปกลม จะมีรูปลักษณะทรงกลมตรงกลางจะนูนขึ้นมาดังหลังเบี้ยทั้งสองด้าน ด้านข้างสามรถมองเห็นขอบรอยเชื่อมของเพชรนาคา จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๗ มิลลิเมตร ถึง ๑ ซ.ม.


 • ๒.๒ รูปวงรี จะมีทรงเป็นวงรี ตรงกลางจะนูนขึ้นมา ดังหลังเบี้ยทั้งสองด้านจะมีขนาดตั้งแต่ ๕ มิลลิเมตรจนกระทั่งมีความยาวถึง ๑-๒ นิ้ว


๓. สัณฐานกลมแบบแก้ว จะมีมีลักษณะกลมเป็นลูกแก้ว แต่สังเกตุดูดีๆ แล้วบางเม็ดจะมีรอยขอบรอบๆ มีตั้งแต่ขนาดเม็ดเท่าปลายนิ้วก้อย (ประมาณ ๑ ซ.ม.) ถึงขนาคเท่าไข่ไก่

๔. สัณฐานพิเศษที่หายากจะมี คือ


 • ๔.๑. ลักษณะลูกสมอจันท์ จะมีลักษณะกลมคล้ายดังลูกแก้ว เหมือนกับสัณฐานกลมหลังเบี้ยแบบที่  ๒.๑ จะมีขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเกือบ  ๒ ซ.ม.หรือขนาดเท่าไข่ไก่


 • ๔.๒. ลักษณะเป็นเขี้ยวแก้ว จะมีลักษณะรูปทรงสัณฐานเป็นเขี้ยวจะมีความยาวประมาณหนึ่งข้อนิ้วก้อยนิดๆ จนกระทั่งมีความยาว ๖-๗  นิ้ว


 • ๔.๓. ลักษณะรูปหยดน้ำ จะมีลักณะรูปทรงคล้ายหยดน้ำขนาดใหญ่ประมาณปลายนิ้วก้อย


 • ๔.๔. ลักษณะเป็นฟันกราม จะมีลักษณะรูปทรงคล้ายฟันหน้าหรือฟันกรามของคนจะมีส่วนที่ยื่นออกมาดังรากหลายขนาดทั้งฟันกรามเล็กกรามใหญ่


 • ๔.๕. ลักษณะรูปหัวใจ


 • ๔.๖. ลักษณะรูปดอกบัว


 • ๔.๗. ลักษณะรูปหงอนพญานาค


 • ๔.๘. ลักษณะเป็นไข่นอกจากนี้ยังสัณฐานหายากอื่นๆ คือ สัณฐานวัชระ (อาวุธของพระอินทร์)


*สัณฐานพญานาค ๗ หรือ ๙ เศียร สัณฐานพระปางนาคปรก พระพุทธรูปสัณฐานกริช พระขรรค์ มีดหมอ สัณฐานสัตว์ในป่าหิมพานต์ เช่น หงส์ คชหงส์ เป็นต้น  การบูชาตามความเชื่อของสีสันเพชรนาคา คือ


---๑. สีขาว หมายถึง สีเพียงถือศีลภาวนาปฎิบัติธรรมลดละกิเลสตัณหาอุปทานให้วางจิตให้อยู่ในสายกลางไม่มีบุญบาปมีสติเป็นผู้รู้ (เกิดปัญญา) เท่าทันในสภาวะปัจจุบัน เกิดความใสสะอาดบริสุทธิ์มีจิใจเยือกเย็นหนักแน่นมั่งคงไม่หวั่นไหวง่ายๆ


---๒. สีแดง หมายถึงพลังบารมีมีพุทธคุณหรือบารมี ขององค์พระมหาพระโพธิสัตว์ที่ได้ทรงบำเพ็ญแห่งกำลังฤทธิ์อำนาจ กล้าหาญเด็ดเดียว ความคิดฉับไหวเฉียบคม ตัดสินใจรวดเร็ว เป็นที่เคารพเกรงขาม ผู้ที่ครอบครองเพชรนาคาสีแดงนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ปฎิบัติธรรมฝึกฝนให้จิตมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ สีแดงพิเศษจะเป็นพลังอานุภาพฤทธิ์อำนาจสูงกว่าสีปกติ


---๓. สีเขียว หมายถึง อำนาจจิตที่มีความเมตตา เย็นกายเย็นจิต มีเดชตบะบารมีของผู้ทรงธรรมที่มีจิตสัมผัสทางโลกลี้ลับ ทำให้จิตมีความเยือกเย็นมั่งคง ยิ่งสีเข้มยิ่งมีอนุภาพของพลังที่สื่อผ่านมาจากเพชรนาคา เป็นที่เคารพเชื่อถือเกิดจากการบำเพ็ญเพียรตะบารมี สัจจะอธิฐานเป็นสีของกายทิพย์ท้าวสักกะเทวราช ผู้เป็นจอมเทพมีอำนาจฤทธานุภาพจ้าวแห่งสวรรค์แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์


---๔. สีเหลือง หมายถึง ความนุ่มนวลมีสง่าราศี แสดงถึงความความมั่งคั่ง มีโชคลาภไหลมาเทมาความเจริญสดใสรุ่งเรืองดั่งทองคำ ที่มีค่าในตัวเอง กระแสแห่งสีสดใสเท่าใดยิ่งมีกระแสแห่โชคลาภทรัพย์สินเงินทองเปล่งประกายมากขึ้นเท่านั้น  เป็นกระแสที่ทำให้น่าเกรงขามเคารพศรัทธาในความมีสง่าราศี ดังเจ้าพระยาผู้มีศักดิ์ศรีจะได้รับการช่วยเหลืออนุเคราะห์ให้หน้าที่กิจการเจริญก้าวหน้าราบรื่น


---๕. สีส้ม หมายถึง พลังแห่งการป้อมการภัยจากอาวุธภัยอันตรายต่างๆเป็นพลังที่มีความเด็ดเดียว กล้าหาญ เป็นผู้ที่มีความคิดก้าวหน้ายุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเป็นกระแสพลัง ลดสลายอุปสรรค์พลังที่ไม่ดีที่เข้ามา ผู้ใดคิดจะมาเบียดเบียนต้องพ่ายแพ้ตนไปในที่สุดมีเทพทีมีคุณธรรมดูแลปกปักรักษา เป็นสีแห่งพระบารมีพระสยามเทวาธิราชที่ดูแลปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์จากอันตรายจากศัตรูผู้ที่ไม่เป็นมิตรที่คิดมากระทำย้ำยี


---๖. สีม่วง หมายถึง พลังที่มีอำนาจลึกลับ ยากที่จะรู้ได้เกี่ยวข้องจิตวิญญาณโอปติกะภูตผีปีศาจ ทำให้เกิดความเกรงกลัว ไม่กล้าที่จะคิดไม่ดี กระทำไม่ดีเหมือนมีพลังลึกลับ จ้องมองอยู่ยิ่งสีที่เข้มจนเกือบดำไม่ต้องพูดถึง มีพลังลึกลับอนุภาพมากขึ้นเป็นทวีคูณป้องกันภูตผีปีศาจคุณผีคุณคน คุณไสย การกระทำย้ำยีต่างๆ ให้เสื่อมสลายหายไปและเป็นสีที่สามารถดูดซับพลังอำนาจกลับทั้งดีและไม่ดีได้ ขึ้นอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของบุคคลที่มีวาสนาครอบครองเพชรนาคาสีม่วงนี้ จะเป็นคนที่มีพลังลึกลับหรือมีสัมผัสพิเศษเรื่องลึกลับ ควรที่จะฝึกปฏิบัติจิตให้มีความเมตตา หนักแน่นปล่อยวางจากอารมณ์ที่มากระทบให้จิตมีความโปร่งใสบริสุทธิ์ จะทำให้อนุภาพของเพชรนาคาสีม่วงนี้จะเปล่งประกายออกมาครอบคลุมทั่วร่างกายตลอดเวลาเสมือนเกราะแก้วคุ้มครอง


---๗. สีฟ้า หมายถึง ถึงผู้ที่มีบุญวาสนาที่ได้สร้างสมมาในอดีต มีน้ำใจกว้างขวางใสสะอาดน่าเคารพนอบน้อมดังเพื่อนสนิทชิดเชื้อกันมานาน พูดจาเจรจาติดต่อค้าขายคล่องตัวสะดวก เป็นผู้ที่มีบุญฤทธิ์ที่เหล่าเทวดาดูแลค้ำชู เดินทางไปไหนมาจะมีความสะดวกสบาย


---๘. สีน้ำเงิน หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจวาสนาบารมีสูง มีทั้งบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์บารมีเป็นผู้มีอำนาจผู้ปกครองมีทั้งเดชตบะบารมี เป็นที่เคารพน่าเกรงขามมีขุมทรัพย์มหาศาลที่ซ้อนเร้นอยู่ดังร่มโพธิ์ร่มไทรที่แผ่กิ่งก้านร่มเย็นที่พักพิงแก่สรรพสัตว์ มีพลังที่ป้องกันศัตรูภัยอันตรายต่างๆทั้งแปดทิศจะต้องมีเทพพรหมเทวดาดูแลปกปักรักษาตลอดเวลาเสริมสร้างบารมียิ่งขึ้น


---๙. สีชมพู หมายถึง สีแห่งพลังอานุภาพเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์มหานิยมนิ่มนวลอ่อนโยน มีความโดเด่นสะดุดตาดึงดูดสำหรับเพศตรงข้าม และผู้คนรอบข้างผู้ที่เกี่ยวข้องจะทำให้ผู้คนรอบข้างเกิดความเมตตาช่วยเหลืออย่างน่าอัศจรรย์ใจ ยิ่งสีชมพูเข้มออกสดใสยิ่งมีพลังมหาเสน่ห์ดึงดูดเป็นที่รักใคร่เป็นที่พึงปรารถนา ดังนางพญาที่สูงศักดิ์สง่างดงามอย่างน่าประหลาดผู้ที่ได้ครอบครองจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงามไม่นำพลังไปใช้ในทางที่ไม่ดีกระทำกับเพศตรงข้ามจนกระทั่งผิดศีลในข้อที่สาม


---๑๐. สีชา หมายถึง สีที่มีพลังอานุภาพ สามารถที่จะยับยั้งอารมณ์ความคิดที่ใช้แต่อารมณ์ ทำให้สติปัญญาความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ที่ถูกที่ควรที่ตามไม่ทันจนกระทำพลาดพลั้งผิดพลาดไปจนเกิดความเสียหายเหมาะกับผู้ที่ขาดแหล่งพึงพิงทางจิตใจ หรือผู้ที่มีจิตใจเลื่อนลอยเศร้าเสียใจผิดหวังท้อแท้ และมีความพิเศษก็ คือ จะมีอานุภาพทางมีโชคมีลาภอย่างที่คาดไม่ถึง


---การอธิฐานจิตบูชาเพชรพญานาค การบูชาเพชรพญานาค หรือเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนั้น มิใช่บูชาตามความหมายของสีว่านี้สีดีอย่างนี้แบบนั้นหรือสีที่เหมาะกับวันเกิดเดือนเกิดแล้วจะได้ตามนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมีที่ได้สร้างสะสมกันตั้งแต่อดีตชาติและเคยได้เป็นของกันมาก่อน ผู้แลจะต้องอยู่ในศีลในธรรมที่เป็นที่ตั้ง จึงจะต้องมีการอธิฐานจิตเสี่ยงบารมี ตามกำลังบุญวาสนาบารมีของตังเองว่าสีแบบใดจะคู่กับบุญวาสนาบารมีของตัวเรา หรือได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ผู้รู้เท่านั้นสำหรับผู้ที่ได้สีตามที่อธิฐานจิตบูชาเพชรพญานาคมาครั้งแรก คือ เมื่อได้เมื่อได้หินมาก่อนผ่าให้อธิฐานก่อนว่าอยากได้สีอะไรส่วนมากก็จะได้สีตามจิตที่อธิฐานจิตบูชาเพชรพญานาค


*มีเครื่องสักการบูชาดังนี้


---๑. ธูป ๙ ดอก


---๒. เทียนสีชมพูหรือสีขาว ๕ เล่ม


---๓. ผลไม้ ๙ อย่าง มีมะมะพร้าวอ่อน กล้วยน้ำว้า (ควรมี) เป็นต้น


---๔. ทำพวงมะลิหรือพวงมาลัยอื่นๆ


---๕. จุดธูปเทียนตั้งนะโม ๓ จบท่องไตรสรณะคม อาราธนาศีล ๕ บทพุทธคุณ ธรรมคุณสังฆคุณ


---๖. สวดคาถา หรืออีกตำราบูชาด้วยคาถา  นโน  พุทธายะ นะมะ อะอุ สาธุ ข้าพเจ้าขอบูชาท่านปู่สุนันโทนาคราช พร้อมทั้งบริวารแห่งเมืองบาดาลทั้งหลายด้วยดอกมะลิ ผลไม้นานและน้ำบริสุทธิ์ เย็น ใสสะอาด ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว มีอายุวรรณะ สุขะ พละ แข็งแรงสมบูรณ์ และมีความสุข สมหวังในสิ่งที่ ปรารถนาทุกประการเทอญ


---๗. ตั้งจิตอธิฐานตามที่ต้องการ ( ไม่เกินกำลังของกฎแห่งกรรม )  ตั้งจิตอธิฐานด้วยความแน่วแน่ตั้งมั่นจบด้วยบทแผ่เมตตา เมื่อสำเร็จสมหวังดังที่ได้อธิฐานทุกครั้ง จะต้องทำบุญใส่บาตรถวาย สังฆทาน ถวายพระพุทธรูป เป็นต้น อุทิศถวาย ให้ “ท่านปู่พญานาคสุนันโทนาคราช พร้อมทั้งบริวารทั้งหลาย ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรเป็นที่ตั้ง ”  ซึ่งจะเป็นการสร้างกุศลผลบุญบารมีไปในตัว


*การอธิฐานเพชรนาคา ๙ สี ให้นำเพชรนาค มาบรรจุรวมกันในภาชนะเดียวกันแล้วอธิฐานให้หมุนตามเข็มนาฬิกา ผลออกมาดังนี้


---๑. หมุน ๑ ครั้งป้องกันภัย


---๒. หมุน ๒ ครั้งป้องกันภูตผีปีศาจ


---๓. หมุน ๓ ครั้ง ขอโชคลาภ


---๔. หมุน ๔ ครั้งสะท้อนป้องกันสิ่งไม่ดี  ( ป้องกันการทำร้ายจากศัตรู )


---๕. หมุน ๕ ครั้งป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน


---๖. หมุน ๖ ครั้งรักษาโรค


---๗. หมุน ๗ ครั้ง ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ( สามี ภรรยารักกัน )


---๘. หมุน ๘ ครั้งถ้าไม่สบายรักษาตัวเอง


---๙. หมุน ๙ ครั้งชนศัตรูหมู่มาร


---การนำเพชรพญานาคติดตัวไป เช่นเป็นเครื่องประดับเป็นหัวแหวน  เป็นจี้ห้วยคอเป็นสร้อยข้อมือก็ตามหรือนำมาบูชาเอาไว้ที่บ้าน ควรที่จะจัดหาพานรองรับตามความเหมาะสมวางผ้าแดงขาวรองพื้น ก่อนที่จะนำเพชรพญานาคหรือเครื่องประดับ ที่มีเพชรนาคาวางลงบนพานและจัดหาขันหรือถ้วยใส่น้ำสะอาดโรยมะลิร่วงวางบูชาไว้ตรงด้านหน้าพานที่วางบรรจุเพชรพญานาคอยู่ ควรจะเปลี่ยนน้ำสะอาดทุกวันหรือวันเว้นวันวันตามความเหมาะสมน้ำที่วางบูชาเพชรนาคานี้ เป็นน้ำมนต์ที่มีพลังอานุภาพ ใช้ดื่มกินอาบราดทั่วตัวไล่สิ่งที่ไม่ดีเสนียดจัญไรที่มาเกาะติดตามตัวเราเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นเกราะคุ้มกันปกป้อง


---พร้อมระลึกขอบารมีท่านปู่พญาสุนันโทนาคราชกำหนดเห็น รูปองศ์พญานาคมาขดล้อมรอบตัวของเรา ส่องแสงสว่างเป็นรัศมีกระจายรอบตัวประมาณ ๑ วา หรืออาจจะหาขันหรือภาชนะที่ใส่น้ำสะอาดพร้อมขันหรือภาชนะเล็กที่ลอยน้ำได้เพื่อนำเพชรพญานาคหรือเครื่องประดับมีเพชรพญานาควางอยู่ในขันหรือภาชนะที่ลอยได้อีกทีหนึ่ง ถ้าต้องการทำน้ำมนต์ โดยการหาขันใส่น้ำสะอาดอัญเชิญเพชรพญานาค ลงแช่ในน้ำ พร้อมกับการจุดธูปเทียนท่องคาถา พร้อมกับสำรวมกายวาจาใจให้สงบนิ่งสักพักหนึ่งแล้วอธิฐานขอนำน้ำนั้นมาดื่มหรืออาบเป็นอันเสร็จพิธี


*สรุป


---กล่าวโดยสรุปความเชื่อเรื่องพญานาคในทัศนะของคนไทยทั่วไปเชื่อว่าพญานาคเป็นกึ่งเทพและสัตว์มีฤทธิ์ แปลงกายเป็นมนุษย์และสิ่งอื่นได้ได้ตามสภาวะเหตุการณ์ พญานาคได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นด้วยการรอยเลื้อยให้มองเห็น ทำเป็นดวงไฟพุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงที่เรียกว่าบั้งไฟพญานาค ปรากฏเป็นงูใหญ่ว่ายน้ำอยู่กลางน้ำโขง ทำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้รักษาโรคที่ดงคำชะโนด พระมหาเถรไทยได้อาศัยอิทธิฤทธิ์ของพญานาคเป็นอุบาย ถ่ายทอดธรรมให้เกิดศรัทธาแก่ชาวพุทธ และสร้างศาสนาวัตถุบำรุงพระพุทธศาสนา ประชาชนที่อาศัยในแถบลุ่มแม่น้ำโขง เคารพเพชรพญานาคว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรให้ป้องกันภัย ให้เกิดความอุดรสมบูรณ์ และขอโชคลาภ จากความเชื่อดังกล่าว ทำให้สังคมไทยแถบลุ่มน้ำโขง เกิดแนวคิดใหม่ในพิธีกรรม ศิลปกรรมประเพณีกรรม เช่น การปล่อยเรือไฟบูชาแม่น้ำและเจ้าแห่งน้ำคือพญานาค พัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวควบคู่กันไป------------------------------------------------------------------------------------ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

ที่มา...http://www.mcu.ac.th/userfiles/file/mcuthesis2556library

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

รวบรวมโดย...แสงธรรม

ความคิดเห็น

 1. 1
  นายพุธ
  นายพุธ putpongdee@yahoo.com 24/12/2019 00:34  ---แค่เอาหางเอาหัวป้ายเศษพิษสัตว์จำพวกนี้จึงมีพิษน้อยและพญานาคต้องคายพิษทุก ๑๕ วัน พิษของพญานาคนั้น ถ้าใครโดนพิษแล้วจะมีลักษณะอาการ คือร่างของผู้ถูกกัดจะแข็งราวกับหิน บริเวณรอยแผลที่กัด จะเน่าและมีน้ำเหลืองไหลออกมา พญานาคมีพิษที่กัดแล้วคน ๆ นั้นจะมีอาการร้อนรอยแผลคล้ายถูกรอยไฟไหม้ อาการเหมือนถูกฟ้าผ่า พญานาคมีวิธีทำอันตรายที่แตกต่างกัน คือใช้เขี้ยวขบกัดแล้ว พิษค่อยแผ่ซ่านไปทั้งตัว ใช้ตามองดูแล้วพ่นพิษออกมาทางตา ใช้ร่างกายกระทบสัมผัส พิษจะแผ่ออกมาทั้งตัว ใช้ลมหายใจพ่นพิษออกมาและพิษนั้นจะแผ่ซ่านไปทั่วทั้งตัว ถ้าเปรียบเทียบอุปนิสัยระหว่างพญานาค ในคัมภีร์สันสกฤตส่วนใหญ่จะมีนิสัยดุร้ายขาดความเมตตา ชอบแสดงอิทธิฤทธิ์ทำลายชีวิตมนษุย์และสิ่งต่าง ๆ ให้พินาศอย่เูสมอจะมีนาค ที่มีอุปนิสัยดีอยู่ไม่กี่ตนแต่นาคในคัมภีร์บาลีส่วนใหญ่เป็นนาคที่มีอุปนิสัยดีใฝ่ ธรรมทั้งนี้เพราะนาค••••••(เขียนไม่จบครับ กรุณาแก้ไขด้วย ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ ทุกสิ่งดีเลิศครับ)••••••••••••

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« April 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท09/04/2024
ผู้เข้าชม6,622,393
เปิดเพจ10,369,856
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

ติดต่อเรา-

view