/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

วัดเขาไกรลาศได้สร้างขึ้นจากจุดมุ่งหมายในการสร้างพระมหาเจดีย์


---ของพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน (จักกภูมิ) และความศรัทธาของหมู่คณะลูกศิษย์ ที่ติดตามไปในการปฏิบัติธรรม การไปทำบุญในสถานที่สำคัญๆของพุทธศาสนา เช่นองค์พระปฐมเจดีย์ พระพุทธบาทสี่รอยเป็นต้น พระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน ปฏิบัติธรรมในถ้ำอึมครึ่มเป็นเวลา ๑๔ ปี ซึ่งนางนงเยาว์ บำรุงรักษา ได้นิมนต์ท่านให้ขึ้นมาสอน เผยแผธรรมและการปฏิบัติธรรมที่จังหวัดนครปฐม (ซึ่งเป็นบ้านของ อาจารย์พิศวาส นิลยาน ที่สามง่าม)มีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมกันมากเป็นที่ปลื้มใจ  

   

---บางครั้ง พาไปปฏิบัติธรรมในถ้ำอึมครึ่มด้วย ในบางครั้งท่านได้นำลูกศิษย์ไปอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุตามถ้ำต่างๆ โดยเฉพาะพระธาตุสิวลีซึ่งเป็นพระธาตุที่หาได้ยาก ท่านก็ได้อัญเชิญมา และ นับว่าเป็นบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ของท่านและลูกศิษย์ ก็ได้รับอานิสงส์ที่ไปร่วมด้วย เมื่อลูกศิษย์มีจำนวนมากขึ้น ทำให้สถานที่ปฏิบัติธรรมไม่เพียงพอสำหรับลูกศิษย์ ที่มาปฏิบัติธรรม ประกอบกับจุดมุ่งหมายเดิมของ พระอธิการชิติสรรค์  จิรวฑฺฒโน


---ต้องการสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุต่างๆ ที่ท่านและคณะลูกศิษย์ได้อัญเชิญมา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้สักการะบูชาและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วย   แต่ในการสร้างพระมหาเจดีย์ต้องมีวัด   ประกอบกับศรัทธาของคณะลูกศิษย์จึงได้พร้อมใจกันหาวัด


---เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสร้างพระมหาเจดีย์ ซึ่งเป็นพื้นที่    หมู่บ้านจร้าใหม่  หมู่ที่     ๒  ตำบลบ้านโข้ง  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  จากประวัติความเป็นมาพอสังเขปได้ฟังจากคนเก่าคนแก่  เล่าให้ฟังว่าบริเวณที่จะสร้างวัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ คือ  ในอดีตเคยเป็นที่พักทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    ชาวบ้านที่ทำไร่การเกษตรบริเวณนี้    เคยพบของใช้สมัยโบราณฝังอยู่ใต้ดินพื้นที่บริเวณนี้จำนวนมาก---วัดเขาไกรลาศได้จัดทำพิธีบวงสรวงเพื่อขอสร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙  ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะสงฆ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๐-๒๕๕๒ จึงได้ยื่นหนังสือขออนุญาตสร้างวัดต่อสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตามขั้นตอนโดยให้ชื่อว่า “วัดเขาไกรลาศ” ตามชื่อภูเขา ซึ่งมีพื้นที่ป่ากว้างและเป็นแนวลาดชัน ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ หลังจากนั้นได้ทำหนังสือขอตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓


---และได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหนังสือเลขที่ พศ.๐๐๐๓/๐๗๕๙๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาในการก่อสร้างเป็นเวลา ๓ ปี ๗ เดือน จากการดำเนินการก่อสร้างวัดเขาไกรลาศนั้นได้มีญาติโยม คณะลูกศิษย์ที่ความศรัทธาในตัวหลวงพ่อ หรือพระอธิการ ชิติสรรค์  จิรวฑฺฒโน  เจ้าอาวาสวัดเขาไกรลาศ ได้รวบรวมปัจจัยและจัดหาที่ดินเพื่อสร้างวัด โดยมีผู้ให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้


พ.อ.ชากร  ทัตตานนท์ นายกสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย

(ประธานคณะศรัทธา)---คุณไพบูลย์-คุณสมบูรณ์          ผิวพิมพ์ดีและครอบครัว


---คุณอมรพงศ์          สุอมรา


---คุณเบญญพัฒน์          สุอมรา


---คุณพิสุทธิพร          ศรีประเสริฐ


---คุณบุษยารัตน์          จักกภูมิ


---คุณเบญญพัฒน์          จักกภูมิ


---คุณประภาพัฒน์          จักกภูมิ


---คุณกรองแก้ว          วรเชฎฐกูล


---คุณจุฑามาศ          วรเชฎฐกูล


---คุณภัทรภร          มงคลทองและครอบครัว


---คุณพงษภัทร          วรเชฎฐกูล


---คุณอมเรศ          วรเชฎฐกูล


---คุณนภัสดล          วรเชฎฐกูล*ที่ตั้งของวัด---วัดเขาไกรลาศ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕  บ้านจร้าใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโข้ง  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอ   อู่ทอง ไปทางทิศใต้ประมาณ ๒๖ กิโลเมตร ตามเส้นทางถนน อู่ทอง-สระกระโจม หมายเลข๓๓๓ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีที่ดิน ๑๐๐ ไร่ พื้นที่ตั้งด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูงติดกับภูเขา ด้านตะวันออกเป็นที่ราบต่ำ วัดเขาไกรลาศ มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้


---๑.กุฏีสงฆ์ปฏิบัติธรรม กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓ เมตร จำนวน ๔ หลัง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐---๒.กุฏีสงฆ์เจ้าอาวาส กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐---๓.ศาลาดิน กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๓ เมตร จำนวน ๑ หลัง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐---๔.ห้องน้ำ ๔ ห้อง สุขา ๔ ห้อง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐---๕.ขอไฟฟ้าเข้าวัด ระยะทาง  ๒  กิโลเมตร  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐
*ทิ---สภาพทั่วไปของวัดเป็นพื้นที่อยู่ใกล้เขาที่มีพื้นที่ลาดชัน มีเนื้อที่ ๑๐๐  ไร่  สภาพของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน  เหตุที่เรียกวัดนี้ว่า วัดเขาไกรลาศ คงเป็นเพราะพื้นที่เขามีลักษณะลาดชันนั่นเอง
*ทิศเหนือ---มีพื้นที่ติดกับเขาไกรลาศและเขตพื้นที่ปฏิรูปเพื่อการเกษตร*ทิศใต้---มีพื้นที่ติดกับที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่๒  ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง*ทิศตะวันออก---มีพื้นที่ติดกับถนนสาธารณะ หมู่ที่๒ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง*ทิศตะวันตก---มีพื้นที่ติดกับป่าบ้านโข้ง ที่ราบสูง ลาดชันฯ
........................................................................................


รวบรวมโดยแสงธรรม....

อัพเดทรอบที่ 6 วันที่ 20 สิงหาคม 2558


Tags : วัดเขาไกรลาศ

ความคิดเห็น

 1. 1
  may
  may may25452@gmail.com 13/07/2017 19:12

  เท่คับ


 2. 2
  04/10/2018 10:37

  ดีจังค่ะ ที่ได้ทราบเรื่องราวประวัติของวัดนะค่ะ


  เพราะมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีลงเสาเอกที่วัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 


  แต่พึ่งได้มาอ่านประวัติวัดฯ รู้สึกปลาบปลื้มใจมากค่ะ 


  เกิดมาได้ร่วมสร้างมหากุศลที่ดีในชีวิตหนึ่งในดวงจิตนี้


  สาธุ สาธุ สาธุ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท02/06/2024
ผู้เข้าชม7,475,219
เปิดเพจ11,608,154
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

view