/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์  จิรวฑฺฒโน=คลิป


ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน (จักกภูมิ)


*๑.ตำแหน่ง  ---ชื่อ...พระอธิการ ชิติสรรค์   ฉายา   จิรวฑฺฒโน   อายุ   ๔๘   พรรษา   ๑๘   จบนักธรรมเอกและเปรียญธรรม ที่วัดสุวรรณภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัด สุพรรณบุรี*๒.ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง---๑.เจ้าอาวาสวัดเขาไกรลาศ


---๒.สถานะเดิม ---ชื่อ...ชิติสรรค์   นามสกุล  จักกภูมิ  เกิดวัน ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนยี่ (๒)  ปีเถาะ วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๖ 

 

---บิดาชื่อ   นายจำลอง  จักกภูมิ 


---มารดาชื่อ   นางจรรยงค์  จักกภูมิ  


---อยู่บ้านเลขที่   ๑๗๐   หมู่ที่  ๓  ตำบลศรีประจันต์   อำเภอศรีประจันต์      จังหวัดสุพรรณบุรี*๓.บรรพชา  


---ครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่  ๒๒  เดือนธันวาคม  พ. ศ.๒๕๓๕  พัทธสีมาวัดสุวรรณภูมิ   ตำบลท่าพี่เลี้ยง  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีพระอุปัชฌาย์   พระปริยัติคุณาภรณ์   วัดสุวรรณภูมิ   ตำบลท่าพี่เลี้ยง   อำเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี*๔.อุปสมบท---วันที่   ๒๒    เดือน   ธันวาคม    พ. ศ.   ๒๕๓๕  พัทธสีมาวัดสุวรรณภูมิ   ตำบลท่าพี่เลี้ยง  อำเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี  พระปริยัติคุณาภรณ์   วัดสุวรรณภูมิ   ตำบลท่าพี่เลี้ยง   อำเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี*พระอุปัชฌาย์---พระมหาเชษฐา  ฉินฺนาลโย  ตำบลท่าพี่เลี้ยง   อำเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี---พระมหาโกมินทร์  ฐิตาโภ   ตำบลท่าพี่เลี้ยง   อำเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี*๕.วิทยฐานะ---๑.สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  จากโรงเรียนวัดไก่เตี้ย   อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี ..........ฯ---๒.ต่อมาจบนักธรรมโท  ณ  วัดดอนบุปผาราม อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี---๓.จบนักธรรมเอกและเปรียญธรรม ที่วัดสุวรรณภูมิ  จังหวัดสุพรรณบุรี  หลังจากนั้นทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา  รุ่นที่  ๒๘  และได้รับการอบรมจากสถาบันต่างๆ  โดยอบรมที่มหาวิทยาลัย ธ. ธรรมศาสตร์เป็นที่สุดท้าย*๖.งานด้านการปกครอง---๑.พ.ศ.๒๕๕๐   รักษาการสำนักสงฆ์เขาไกรลาศ   ตำบลบ้านโข้ง   อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี---๒.พ.ศ.๒๕๕๓  เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาไกรลาศ  ตำบลบ้านโข้ง  อำเภออู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี   วันพฤหัสบดีที่ ๒๒   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓---๓.มีการทำวัดสวดมนต์ เช้า – เย็น  ตลอดปี


---๔.เป็นผู้ออกกฎระเบียบการบริหารและปกครองวัดเขาไกรลาศ............


ประวัติหลวงพ่อวัดเขาไกรลาศ

(ภาคผนวก)*นาม 


--พระอธิการ ชิติสรรค์   จิรวฑฺฒโน ( จักกภูมิ)


*เกิด 


---วันที่  19  ธันวาคม  2506  ณ.สถานพยาบาลผดุงครรภ์  ตลาดศรีประจันต์  อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี


*การศึกษา


---จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันติประชา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี และ การศึกษาต่อๆ ไป............ฯ


*ชีวิตฆารวาส


---หลังจบประถมศึกษาปีที่ 4 ก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนบุคคลทั่วไป  เริ่มต้นด้วยการเป็นเด็กขายหนังสือพิมพ์  ต่อมาก็ได้ทำหน้าที่ขับรถ  DRAG LINE  เป็นกระเป๋ารถเมล์รถทัวร์  ช่างซ่อมรถและอื่นๆ จนสุดท้ายก่อนบวชก็ได้ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์[US]เป็นอันดับสุดท้าย


*เพศบรรพชิต  


---อุปสมบทเมื่ออายุ  20  ปี  ณ.วัดไก่เตี้ย (อ.จวน) ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย และ ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม จนจบนักธรรมชั้นตรี ที่วัดแห่งนี้  หลังต่อมาจบนักธรรมชั้นโท  ณ.วัดดอนบุปผาราม  ต.บ้านกร่าง  อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี   ออกธุดงค์แสวงหาครูบาอาจารย์สายปฏิบัติ  คือ  ฝ่ายสงฆ์พระธรรมยุติแล้ว  จึงได้ทำการอุปสมบทญัตติใหม่  เข้าเป็นสงฆ์ฝ่ายพระธรรมยุติ  ณ.วัดป่าสำราญนิวาส ต.เกาะคา  จ.ลำปาง  โดยมีหลวงปู่หลวง  หลวงปู่แว่น  และ  หลวงปู่สิมเป็นพระอุปัชฌาย์  เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเป็นเวลา  1  ปี  โดยใช้ชีวิตธุดงค์ในแถบประเทศพม่าและลาว  จากนั้นได้ลาสิกขาจากสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ  แล้วอุปสมบทญัตติใหม่อีกครั้ง  มาเป็นสงฆ์มหานิกายใหม่    ณ.วัดสุวรรณภูมิเพื่อศึกษาเล่าเรียนต่อในสายปริยัติจนจบนักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม  ณ.วัดสุวรรณภูมิ  จ.สุพรรณบุรี  หลังจากนั้นทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนารุ่นที่  28  และ  ได้รับการอบรมจากสถาบันต่างๆโดยอบรม   ธ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่สุดท้าย


*เผยแผ่พระพุทธศาสนา


---ช่วงเป็นมหาเปรียญธรรม  ท่านได้ทำหน้าที่สอนธรรม  ที่วัดพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่วัดต่างๆ  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  และใน  จ.กาญจนบุรีโดยออกเดินทางจากวัดสุวรรณภูมิไปยัง  วัดพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น  ระยะทางประมาณ  50  กม. จากวัดสุวรรณภูมิไปยังวัดต่างๆ ใน อ.สามชุกระยะทางประมาณ  70  กม.  และจากวัดสุวรรณภูมิไปยังวัด  ใน  จ.กาญจนบุรีเป็นระยะทางประมาณ 100 กม. การเดินทางไปสอนธรรมในแต่ละครั้ง  ทั้งขาไปและขากลับใช้การเดินเท้าทั้งสิ้น  หากญาติโยมท่านไหนขับรถผ่านไปผ่านมาแล้ว  มีจิตศรัทธาจอดรับหลวงพ่อให้ขึ้นไปด้วย  ท่านก็ไม่ขัดศรัทธาแต่หากไม่มีท่านก็เดินจนถึงที่หมาย


*ปฏิบัติธรรมในถ้ำอึมครึม  ต.หนองรี  อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี


---กลางดึกคืนหนึ่งในปี 2533 หลวงพ่อกำลังดูทีวีอยู่ประมาณตี 2 กว่าๆ  ที่วัดสุวรรณภูมิปรากฏว่าภาพรายการที่ดูอยู่ก็หายไป  แล้วจึงปรากฏภาพของแม่อึมครึมและภาพถ้ำในเขาอึมครึมแทน  จากนั้นแม่อึมครึมได้นิมนต์หลวงพ่อให้ไปโปรดดวงจิตดวงวิญญาณพร้อมทั้ง ปฏิบัติธรรมที่นั่นด้วย  โดยให้ไปหาพรานต้าเพื่อพาหลวงพ่อขึ้นถ้ำ  เพื่อพิสูจน์ความจริงท่านจึงเดินทางไปที่เขาอึมครึมจนได้พบกับพรานต้า  ช่วงนั้นเป็นช่วงน้ำหลากมีน้ำท่วมเป็นระยะๆทำให้ท่านต้องเดินลุยน้ำเข้าไปหาพรานต้า 


---เมื่อพบกันแล้วจึงเดินทางขึ้นเขาอึมครึมด้วยกัน  หลังจากนั้นท่านจึงปฏิบัติธรรมที่นั่นเป็นเวลา 14 ปี  เนื่องจากชาวบ้านบริเวณเขาอึมครึมยังยากจนกัน  ใน 7 วันท่านจึงได้ฉันอาหาร 1 ครั้ง   ในช่วงที่น้ำหลากทำให้การทำมาหากินและการเดินทางของชาวบ้านเป็นไปด้วยความ ยากลำบาก บางครั้งท่านก็ได้เคยโปรดญาติโยมโดยลงจากเขาเข้าไปทำธุระที่วัดสุวรรณภูมิ ขากลับจึงได้แบกแบกข้าวสารไปฝากในช่วงที่น้ำหลากนั้นด้วย


*โปรดญาติโยม


---ปฏิบัติธรรมในถ้ำเป็นเวลา 14 ปี  เห็นว่าเป็นการเพียงพอแล้ว  จึงลงจากเขาเพื่อสอนธรรมญาติโยมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคณะครูและแพทย์  อยู่ที่นครปฐมเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี  คณะศิษย์เห็นว่าหลวงพ่อไม่มีที่สอนธรรมแบบถาวรและทราบว่าหลวงพ่อมีเจตนาที่ จะสร้างพระมหาเจดีย์  จึงได้ร่วมกันซื้อที่ดิน ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อสร้างเป็นวัดและนิมนต์หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและดำเนินการสร้างพระมหาเจดีย์ต่อไป


*สถานที่ปฏิบัติธรรม 

 

---ในระหว่างที่หลวงพ่อพำนักอยู่ที่วัดเขาไกรลาศ และเป็นช่วงที่กำลังดำเนินการสร้างพระมหาเจดีย์อยู่นั้น  ท่านก็ได้ทำหน้าที่สอนญาติโยมให้ฝึกปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันไปด้วย โดยได้สร้างสวนปฏิบัติธรรมเวฬุวันและกุฏิแฝกเพื่อเป็นที่พักสำหรับผู้ที่ ต้องการเข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรม


*ทานบารมี

 

---ช่วงระยะเวลาที่สอนธรรมญาติโยมที่นครปฐม  ท่านจะพาคณะศิษย์ไปทำบุญ ณ.สถานที่ต่างๆมิได้ขาด  ไปกันเป็นคณะขับรถตามกันไปเป็นสายยาว  หากท่านมีทรัพย์ท่านจะต้องรีบหาเหตุทำบุญทันทีจนเป็นที่รู้กันของคณะศิษย์  ปัจจุบันท่านไม่สามารถไปไหนได้สะดวกเหมือนสมัยก่อนได้อีกแล้ว  เพราะมีภาระในการสร้างวัด  ท่านจึงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการทำบุญให้แก่ญาติโยม  ญาติโยมบางท่านประสบปัญหาชีวิตก็เข้ามาปรึกษา  ก็ได้รับการแนะนำให้แก้ไขในเรื่องที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลกันไป ส่วนใหญ่แก้อย่างแรก ดูว่าคนไหนที่มีชื่อหรือนามสกุลที่ไม่ส่งเสริมดวงชะตาท่านก็แก้ไขให้เป็น อย่างๆไปทั้งภายในและภายนอก 


---โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  เพราะท่านก็ถือว่านี่คือทานบารมีอย่างหนึ่ง  เมื่อญาติโยมเปลี่ยนชื่อจนได้ดีกันไปแล้วถ้าเขาเหล่านั้นยังระลึกนึกถึง ท่านอยู่  ก็จะกลับมาทำบุญกับท่านเอง  ญาติโยมที่ได้รับการเปลี่ยนชื่อกันไปจนชะตาชีวิตเริ่มดีขึ้น ก็บอกต่อๆกันไป  จนมีผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อเข้ามาหากันอย่างต่อเนื่อง  ผู้เขียน(ลูกศิษย์ใกล้ชิด)ทราบมาว่าท่านได้ทำการศึกษาเรื่องชื่อและนามสกุล มาเป็นระยะเวลา 19 ปี จนมีความรู้อย่างแตกฉานเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม  2552 


---ท่านมีความรู้ทางภาษาบาลี-สันสกฤต อย่างลึกซึ้ง  ท่านเคยสอนว่าการให้สิ่งที่ไม่ดีกับใครไป  มันเป็นกรรมอย่างหนึ่งที่หวนคืนกลับมายังผู้ที่ให้  โดยเฉพาะท่านเป็นพระก็จะเป็นกรรมหนักกว่าฆารวาสทั่วๆไป  ดังนั้นแล้วถ้าไม่ใช่สิ่งที่ดีงามที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆแล้วท่านจะไม่แนะ นำให้ทำเด็ดขาด  ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญแก้ไขดวงชะตา  หรือการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 


---ผู้เขียนก็เคยสังเกตเห็นการทำบุญของท่าน  ถ้าเป็นปัจจัยท่านจะเทหมดกระเป๋า  ถ้าเป็นวัตถุทานท่านจะเน้นของดี  มีคุณค่า  มีคุณภาพสูง  เมื่อใช้แล้วไม่ต้องซ่อมแล้วซ่อมอีก  เสียปัจจัยรวมๆกันแล้วมากกว่าการซื้อของดีเพียงครั้งเดียว  และจากการเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของท่านก็ได้ค้นพบสัจธรรมเกี่ยวกับการให้ว่ามี ความสุขมากกว่าการรับโดยเทียบกันไม่ได้เลย  หากท่านใดที่มีปัญหาชีวิตคิดไม่ตก  ก็สามารถมาขอความเมตตา  รับการแนะนำจากท่านได้.


................................................................................
(หมายเหตุ: เป็นประวัติย่อโดยสังเขปของพระอาจารย์ครับ)

เรามาศึกษาคลิปประวัติพระพุทธเจ้ากันดีกว่า...นะขอรับ

อัพเดทรอบที่ 6 วันที่ 21 สิงหาคม 2558


view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท02/06/2024
ผู้เข้าชม7,475,062
เปิดเพจ11,607,986
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

view